Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka

36943
Kontaktné údaje Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka
 • Bardejov
 • Pod Vinbargom 3
 • 085 01

 
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka je modernou školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a európsky trh práce. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, partnerské organizácie a širokú verejnosť s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenských aktivít.
 
 
Reagujeme na aktuálne potreby a trendy v oblasti:
-  gastronómie
-  hotelierstva
-  cestovného ruchu
-  podnikania, ekonomiky, financií
-  športu
 
Duálne vzdelávanie:
Vzdelávanie v reálnych podmienkach moderných firiem pre študentov trojročných a štvorročných odborov kuchár, čašník, servírka.
 
Výhody duálneho vzdelávania:
- finančná odmena za prácu
- podnikové štipendium
- príspevok na stravovanie a nadobudnutie kvalifikácie
 
Všetko pod jednou strechou:
 
- multimediálna učebňa
- učebne informatiky
- učebňa techniky administratívy
- kongresová miestnosť
- jazykové laboratórium
- školská knižnica
- konferenčná miestnosť
- učebne techniky obsluhy
- učebne technológie pripravy pokrmov
- vlastné dielne praktického vyučovania Ľudová jedáleň a Jedáleň pod Vinbargom
- športová hala, posilňovňa
- športový areál
- jedáleň
- autoškola

Profesijnú prípravu našich študentov podporujeme benefitmi:
 
- Odborné kurzy s certifikátmi: barmanský, baristický, animátorský, sprievodcovský, kurz kondičného trénera v spolupráci s UMB v            Banskej Bystrici, kurz senzorického hodnotenia potravín
- Certifikát: podvojné účtovníctvo v programe OMEGA
- Zahraničná odborná prax: Taliansko, Nemecko, Chorvátsko
- ERASMUS+: zahraničná odborná stáž pre študentov
- Cvičná firma: príprava študentov ekonomického lýcea na podnikanie
- Moderné odborné učebne: Informatika, cudzie jazyky, administratíva, gastronómia
- Cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský
- Odborné exkurzie, odborné súťaže, krúžky
- Duálne vzdelávanie: pre 3-ročné a 4-ročné odbory kuchár, čašník, servírka, cukrár

V školskom roku 2022/2023 ponúkame tieto študijné a učebné odbory:
 
5-ročný odbor: 
 • 6323 K hotelová akadémia
4-ročné odbory:
 • 6325 M ekonomické lýceum
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
 • 2950 M poradenstvo vo výžive
Duálne vzdelávanie:
 
4-ročné odbory: 
 • 6445 K kuchár 
 • 6444 K čašník, servírka
3-ročné odbory: 
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 2964 H cukrár
 
6323 K hotelová akadémia - 5-ročné štúdium
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Odborná príprava je zameraná na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, právo, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, administratívy a korešpondencie, geografie cestovného ruchu, potravín a výživy, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, náuky o nápojoch, aplikovanej informatiky, medzinárodnej gastronómie, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, komunikácie so zákazníkom, administratívy prevádzky služieb a praktického marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.
 • Absolvent študijného odboru hotelová akadémia nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ. Môže pracovať aj ako radový ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 4-ročné štúdium
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 • Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu  sa zameriava na ekonomiku, manažment, marketing, účtovníctvo, geografiu cestovného ruchu, podnikanie v cestovnom ruchu, animačné a kongresové služby. Študenti sa naučia pracovať v rôznych počítačových programoch (ALFA PLUS, jednoduché účtovníctvo a OMEGA, podvojné účtovníctvo) a venujú sa cudzím jazykom.
 • Vytvárajú zaujímavé hry, ktoré zábavnou formou propagujú zaujímavosti regiónu. Jednou z nich je napríklad „Bardejovský streetcaching“. Hra spočíva v tom, že dvojčlenné alebo trojčlenné družstvá sa pohybujú po stanovištiach v meste, kde získajú o nich zaujímavé informácie a indície, ako nájsť ďalšie stanovište. Po prejdení všetkých stanovíšť sa vracajú na štart. Vyhráva družstvo, ktoré trať absolvuje ako prvé.
 • Študenti sa zapájajú aj do súťaží SOČ a Môj projekt pre región. Odbornú prax môžu absolvovať v turistických kanceláriách, v hoteloch a v TIKu. Po ukončení štúdia sa môžu uplatniť v samosprávach na pozíciách súvisiacich s cestovným ruchom, ďalej ako manažéri v podnikoch cestovného ruchu, samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu a sprievodcovskej činnosti a inde.
2950 M poradenstvo vo výžive - 4-ročné štúdium
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Odborná príprava zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť poradenstva v zdravom životnom štýle, zdravovedy, výživy človeka, potravín a výživy, výživy a pohybovej kultúry, výživových a pohybových programov, technik poradenskej činnosti, ekonomiky, manažmentu a marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.
 • Absolvent sa môže uplatniť ako poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít, ako pracovník vo wellness centrách, fitnes centrách, v liečebných domoch, ako manažér v športových kluboch a centrách, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na výživu, šport a zdravotníctvo.
6325 M ekonomické lýceum – 4-ročné štúdium
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky a makroekonómie, účtovníctva v programe Alfa a Omega, administratívy a korešpondencie, informatiky, právnej náuky, marketingu, manažmentu, bankovníctva, daňovej sústavy, cestovného ruchu, spoločenskej komunikácie a tovaroznalectva.Odbornú prax vykonávajú študenti v 3. a 4. ročníku na ekonomických úsekoch rôznych firiem - daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, účtovnícke firmy, banky, súd, podnikatelia a pod.
 • Absolvent sa môže uplatniť ako ekonóm a účtovník v sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, daňovom úrade, súde, bankách, poisťovniach, cestovnom ruchu, účtovníckych firmách, súkromnom sektore, ako samostatný podnikateľ.
6444 K čašník, servírka- 4-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdium na vysokej škole.

 • Žiak sa odborne pripravuje na jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Učí sa pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).
 • Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. Ovláda cudzí jazyk.
6445 K kuchár – 4-ročné štúdium
Absolvent získava  doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
Môže pokračovať v štúdium na vysokej škole.

 • Žiak sa učí pripravovať a upravovať produkty a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná suroviny, nápoje, technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, zostaviť jedálny lístok a poradie pokrmov, spolupracovať pri objednávaní, príjemke, preskúšavaní, skladovaní a konzervácii tovaru, pracovať s polotovarmi, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke.
 • Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, v prevádzkových službách, osobných službách a v ďalších službách podľa profilácie. Ovláda cudzí jazyk
6444 H čašník, servírka – 3-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

 • Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.  pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach. Učí sa prijímať jednoduché a zložité objednávky, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety.
6445 H kuchár - 3 ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

 • Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov pri bežných prevádzkach aj pri slávnostných príležitostiach v zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent môže pracovať ako kuchár v reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, školských jedálňach a iných zariadeniach, prípadne ako súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie. 
2964 H cukrár – 3-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške  a výučný list.

 • V učebnom odbore cukrár je štúdium zamerané na spracovanie potravín, prípravu krémov, poliev, múčnikov,  korpusov,  zmrzlín rôznymi spôsobmi, zvládnutie práce s technologickými zariadeniami a  receptúrami, prípravu pracoviska a dodržiavanie zásad hygieny. Absolventi sa uplatnia ako odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch alebo samostatní podnikatelia v potravinárskej  výrobe a v rôznych súvisiacich službách
6332 Q daňové služby - 2-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
 • Je to pomaturitné špecializované štúdium určené pre absolventov stredných škôl ekonomického zamerania. Absolvent špecializovaného pomaturitného štúdia ukončeným absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania s titulom DiS (diplomovaný špecialista). Absolvent je pripravený v oblasti daní a účtovníctva.
6445 H kuchár - 2-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
 • Pre získanie alebo doplnenie stredného odborného vzdelania a získanie výučného listu v odbore kuchár. Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov pri bežných prevádzkach aj pri slávnostných príležitostiach v zariadeniach spoločného stravovania.
 
Pestrý život žiakov aj mimo školy
Spoločenské aktivity ako sú imatrikulácia, študentský ples, návštevy divadelných predstavení, výlety, športové dni, krúžky, besedy, gastronomické akcie, charitatívne akcie, vystúpenia skupiny Melody a mnohé iné poskytujú žiakom priestor, aby sa navzájom spoznávali. 
 
Pozrite si našu fotogalériu :
 
  
IČO36155993
Názov spoločnostiHotelová akadémia Jána Andraščíka
AdresaPod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa