Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka

36943
Kontaktné údaje Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka
 • Bardejov
 • Pod Vinbargom 3
 • 085 01
 
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka je modernou školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a európsky trh práce. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, partnerské organizácie a širokú verejnosť s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenských aktivít.
 
 
Reagujeme na aktuálne potreby a trendy v oblasti:
-  gastronómie
-  hotelierstva
-  cestovného ruchu
-  podnikania, ekonomiky, financií
-  športu
 
Duálne vzdelávanie:
Vzdelávanie v reálnych podmienkach moderných firiem pre študentov trojročných a štvorročných odborov kuchár, čašník, servírka.
 
Výhody duálneho vzdelávania:
- finančná odmena za prácu
- podnikové štipendium
- príspevok na stravovanie a nadobudnutie kvalifikácie
 
Všetko pod jednou strechou:
-  moderné odborné učebne informatiky, ekonomiky, administratívy, gastronómie
-  jazykové laboratórium
-  vlastné dielne praktického vyučovania Ľudová jedáleň a Jedáleň pod Vinbargom
-  športový areál, telocvičňa a posilňovňa
-  školská knižnica
-  autoškola
 
Naším študentom ponúkame tieto benefity:
Odborné kurzy s certifikátmi: barmanský, baristický, animátorský, sprievodcovský, kurz kondičného trénera v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici, kurz senzorického hodnotenia 
Certifikát: podvojné účtovníctvo v programe OMEGA
Zahraničná odborná prax: Taliansko, Nemecko, Chorvátsko
ERASMUS+: zahraničná odborná stáž pre študentov
Cvičná firma: príprava študentov ekonomického lýcea na podnikanie
Cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Odborné exkurzie, odborné súťaže, krúžky
 
Ponúkame študijné odbory
6323 K hotelová akadémia – 5-ročné štúdium
6325 M ekonomické lýceum - 4-ročné štúdium
2950 M poradenstvo vo výžive - 4-ročné štúdium
6445 K kuchár – 4-ročné štúdium
6444 K čašník, servírka – 4-ročné štúdium
 
Ponúkame učebné odbory
6444 H čašník, servírka - 3-ročné štúdium
6445 H kuchár - 3-ročné štúdium
 
Ponúkame externú formu štúdia
6332 Q daňové služby - 2-ročné štúdium
6445 H kuchár - 2-ročné štúdium
 
6323 K hotelová akadémia - 5-ročné štúdium
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Odborná príprava je zameraná na oblasť ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy, svet práce, právo, manažment, marketing, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, daňovej sústavy, sociálnej komunikácie, administratívy a korešpondencie, geografie cestovného ruchu, potravín a výživy, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, náuky o nápojoch, aplikovanej informatiky, medzinárodnej gastronómie, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, komunikácie so zákazníkom, administratívy prevádzky služieb a praktického marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.
 • Absolvent študijného odboru hotelová akadémia nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ. Môže pracovať aj ako radový ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
 
2950 M poradenstvo vo výžive - 4-ročné štúdium
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Odborná príprava zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť poradenstva v zdravom životnom štýle, zdravovedy, výživy človeka, potravín a výživy, výživy a pohybovej kultúry, výživových a pohybových programov, technik poradenskej činnosti, ekonomiky, manažmentu a marketingu. Žiak ovláda dva cudzie jazyky.
 • Absolvent sa môže uplatniť ako poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít, ako pracovník vo wellness centrách, fitnes centrách, v liečebných domoch, ako manažér v športových kluboch a centrách, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na výživu, šport a zdravotníctvo.
 
6325 M ekonomické lýceum – 4-ročné štúdium
Absolvent získava maturitné vysvedčenie.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky a makroekonómie, účtovníctva v programe Alfa a Omega, administratívy a korešpondencie, informatiky, právnej náuky, marketingu, manažmentu, bankovníctva, daňovej sústavy, cestovného ruchu, spoločenskej komunikácie a tovaroznalectva.Odbornú prax vykonávajú študenti v 3. a 4. ročníku na ekonomických úsekoch rôznych firiem - daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, účtovnícke firmy, banky, súd, podnikatelia a pod.
 • Absolvent sa môže uplatniť ako ekonóm a účtovník v sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, daňovom úrade, súde, bankách, poisťovniach, cestovnom ruchu, účtovníckych firmách, súkromnom sektore, ako samostatný podnikateľ.
 
6445 K kuchár – 4-ročné štúdium
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Žiak sa učí pripravovať a upravovať produkty a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná suroviny, nápoje, technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, zostaviť jedálny lístok a poradie pokrmov, spolupracovať pri objednávaní, príjemke, preskúšavaní, skladovaní a konzervácii tovaru, pracovať s polotovarmi, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke.
 • Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, v prevádzkových službách, osobných službách a v ďalších službách podľa profilácie. Ovláda cudzí jazyk.
 
6444 K čašník, servírka- 4-ročné štúdium 
Absolvent získa dva doklady o vzdelaní – maturitné vysvedčenie a výučný list.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Žiak sa odborne pripravuje na jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Učí sa pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).
 • Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. Ovláda cudzí jazyk.
 
6444 čašník, servírka - 3 ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole.
 • Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú obsluhu hostí pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a podobne)
 
6445 H kuchár - 3 ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole.
 • Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov pri bežných prevádzkach aj pri slávnostných príležitostiach v zariadeniach spoločného stravovania. 
 
6332 Q daňové služby - 2-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom.
Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
 • Je to pomaturitné špecializované štúdium určené pre absolventov stredných škôl ekonomického zamerania. Absolvent špecializovaného pomaturitného štúdia ukončeným absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania s titulom DiS (diplomovaný špecialista). Absolvent je pripravený v oblasti daní a účtovníctva.
 
6445 H kuchár - 2-ročné štúdium
Absolvent získava doklad o vzdelaní - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
 • Pre získanie alebo doplnenie stredného odborného vzdelania a získanie výučného listu v odbore kuchár. Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov pri bežných prevádzkach aj pri slávnostných príležitostiach v zariadeniach spoločného stravovania.
 
Pestrý život žiakov aj mimo školy
Spoločenské aktivity ako sú imatrikulácia, študentský ples, návštevy divadelných predstavení, výlety, športové dni, krúžky, besedy, gastronomické akcie, charitatívne akcie, vystúpenia skupiny Melody a mnohé iné poskytujú žiakom priestor, aby sa navzájom spoznávali. 
 
Pozrite si našu fotogalériu :
  
IČO36155993
Názov spoločnostiHotelová akadémia Jána Andraščíka
AdresaPod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa