Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov

19912
Kontaktné údaje Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov
  • Bardejov
  • Štefánikova 64
  • 085 01
Ak si šikovná/ý a tvorivá/ý, nemusíš sa obávať, že tvoj talent zostane u nás neobjavený. Škola organizuje a zapája sa do množstva odborných a športových súťaží, súťaží tvorivosti, olympiád a rôznych projektov. Nezabudnuteľné zážitky získaš na imatrikulácii, študentských plesoch, stužkových slávnostiach a ďalších akciách, ktoré neustále pripravujeme.
 
Škola ponúka:
- štúdium v systéme duálneho vzdelávania 
- špičkovo vybavené chemické laboratórium
- plne vybavený fotoateliér
- viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
- posilňovne 
- prax v zahraničí - ERASMUS+
- online vzdelávanie
- projekty 
- opatrovateľský kurz
- animačný kurz
- školské rozhlasové štúdio
- školský časopis
- free wi-fi
- autoškolu
pestrú záujmovú činnosť
- bezbariérový prístup
- aktívnu spoluprácu so živnostníkmi a firmami v odbore 
 
Možnosti štúdia
 
Organizačná zložka: SOŠ obchodu a služieb
 
4-ročné študijné odbory 
  
2840 M biotechnológia a farmakológia
3447 K grafik digitálnych médií (aj duálne vzdelávanie)
3243 K operátor kožiarskej výroby (aj duálne vzdelávanie)
6442 K obchodný pracovník (aj duálne vzdelávanie)
7661 M sociálno-výchovný pracovník (aj duálne vzdelávanie)

Organizačná zložka: SOŠ remesiel
 
3-ročné učebné odbory
 
2962 H pekár (aj duálne vzdelávanie)
3661 H murár (aj duálne vzdelávanie)
3274 H obuvník

2-ročné učebné odbory 
 
3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba
 
2-ročné nadstavbové štúdium (maturitné vysvedčenie pre absolventov učebných odborov)
 
2982 L 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba
3248 L kožiarstvo
4512 L poľnohospodárstvo
6403 L podnikanie v remeslách a službách
 
2840 M  biotechnológia a farmakológia
V študijnom odbore biotechnológia a farmakológia sa žiaci naučia robiť chemické analýzy vzoriek, pripraviť určené liekové formy, analyzovať liečivá. Spoznávajú metódy a technológie, ktoré odrážajú nové trendy v rozvoji biotechnológie a farmakológie, mikrobiológie a biochémie, medicíny a výživy. Po skončení štúdia môžu pracovať v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych, farmaceutických laboratóriách, lekárňach, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach. Svoje uplatnenie nájdu nielen v štátnej správe, ale aj pri podnikaní v tejto oblasti. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole biotechnologického a farmaceutického zamerania.  
 
 
V systéme duálneho vzdelávania škola ponúka štúdium v týchto odboroch: 
 
7661 M sociálno-výchovný pracovník
V študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník získajú žiaci vedomosti a zručnosti, ktoré využijú pri práci v zariadeniach sociálnej starostlivosti, akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, krízové centrá a úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Študenti sa po skončení môžu uplatniť vo výchovných zariadeniach ako sú mládežnícke kluby a centrá voľného času. Po ukončení štúdia môžu žiaci získať pracovnú zmluvu u zamestnávateľa alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 
3447 K  grafik digitálnych médií
Odbor grafik digitálnych médií je vhodný pre žiakov, ktorých fascinuje všetko, čo sa dá v súčasnosti vytvoriť pomocou počítačovej grafiky, chcú rozvíjať svoju kreativitu, vytvárať jedinečné grafické návrhy a láka ich spojenie fotoobjektívu, kamery a počítača. Žiaci pri výučbe využívajú grafické programy ADOBE CC 2021, Corel, Cinema 4D. V budúcnosti sa môžu uplatniť vo fotografických ateliéroch, v grafických a televíznych štúdiách, vo vydavateľstvách, ale aj v reklamných agentúrach. Stať sa profesionálom v tejto oblasti žiakom umožňuje aj kvalitné materiálne vybavenie školy, vrátane vlastného Telecom štúdia. Absolventi môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.    
 
6442 K obchodný pracovník
V študijnom odbore obchodný pracovník sa žiaci naučia poznať sortiment tovaru a jeho vlastnosti, naučia sa používať marketingové nástroje, vykonávať prieskum trhu a vyhodnocovať ho, pripraviť a riadiť on-line kampane. Získavajú zručnosti v objednávaní, umiestňovaní, evidovaní tovaru. Počas 4-ročného štúdia spoznajú techniku a psychológiu predaja, dozvedia sa ako poskytovať odborné poradenstvo a vhodne komunikovať so zákazníkmi. Po úspešnom absolvovaní štúdia uplatnenie nájdu ako pracovníci v logistike a distribúcii tovaru, manažéri, obchodní zástupcovia firem. Tie môžu získať pracovnú zmluvu u zamestnávateľa alebo môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole, prípadne sa realizovať v oblasti podnikania.
 
3243 K operátor kožiarskej výroby
Študijný odbor operátor kožiarskej výroby je určený žiakom, ktorých láka možnosť stať sa stabilným členom osvedčených obuvníckych firiem. Žiaci sa počas 4-ročného štúdia naučia navrhovať trendovú obuv pomocou počítača, zvoliť správny postup a vhodný materiál na výrobu výrobku, nastavovať a obsluhovať kožiarske stroje a zariadenia. Po úspešnom ukončení štúdia získajú pracovnú zmluvu u zamestnávateľa alebo môžu pokračovať v štúdiu ďalej na vysokej škole, prípadne sa realizovať v oblasti podnikania.
  
3274 H obuvník
Tento 3-ročný učebný odbor osloví žiakov, ktorí chcú pracovať v oblasti obuvníckeho remesla. Žiaci sa počas štúdia naučia pracovať s trendovými materiálmi, novými technológiami, strojmi a zariadeniami. Majú možnosť spoznať výrobné technológie pre rôzne typy obuvi, obsluhovať stroje a technické zariadenia priamo na pracoviskách praktického vyučovania. Po úspešnom ukončení štúdia získajú pracovnú zmluvu u zamestnávateľa.
 
2962 H pekár 
Žiaci v tomto odbore spoznávajú technológie výroby chleba, pečiva i cukrárenských výrobkov. Učia sa používať vhodné suroviny na ich prípravu podľa jednotlivých receptúr. Poznajú výživové vlastnosti potravín. Vedia obsluhovať stroje a zariadenia používané v pekárňach. Absolventi tohto odboru sú žiadaní na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí.
 
3661 H murár 
Absolvent odboru murár ovláda murovanie nosného muriva, pilierov, komínov, priečok a iných častí stavby. Využíva najnovšie technológie, pozná a používa tradičné i nové materiály. Ovláda osadzovanie okien, zárubní, zvislú a vodorovnú izoláciu budov i jednotlivých konštrukcií, dodatočné zatepľovanie, betonáž stavebných konštrukcií, podláh, dlažieb a ďalšie stavebné práce. Absolventi tohto odboru sú žiadaní na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí.
 
 
Duálne vzdelávanie v týchto odboroch umožní žiakom získať:
- finančnú podporu od 40€ - 100€ mesačne 
- bezplatnú stravu, dopravu, pracovné oblečenie
- odmeny za produktívnu prácu u zamestnávateľa
- pracovnú zmluvu u zamestnávateľa po úspešnom ukončení štúdia 
- kvalitnú prípravu na budúce povolanie
- prístup k moderným technológiám v odbore
- možnosť zažiť reálne pracovné prostredie
- brigádnickú prácu počas prázdnin
- motivačné a podnikové štipendium
Škola ponúka aj vodičské kurzy skupiny "B"
IČO42077150
AdresaŠtefánikova 64, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
S nami máš šancu vyniknúť.