Sociálny dom ANTIC n.o.

41331
Kontaktné údaje Sociálny dom ANTIC n.o.
  • Bardejov
  • Pod Papierňou 71
  • 085 01

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov je nezisková organizácia, ktorá vo februári 2016 otvorila moderné, nadštandardné zariadenie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov (ZpS).

Naše zariadenie sa nachádza na sídlisku Družba v okresnom meste Bardejov. Pre toto miesto je charakteristická pokojná atmosféra na okraji mesta Bardejov. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Poskytujeme starostlivosť a ubytovanie tak seniorom, ktorí sú sebestační a nechcú žiť osamote, ako aj seniorom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby, alebo poskytovanie starostlivosti z iných vážnych dôvodov. Poskytujeme moderné opatrovateľské metódy spolu s komplexným a individuálnym prístupom k seniorom a osobám so zdravotným postihnutím. Imobilní seniori majú možnosť voľného pohybu na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, chuť našich seniorov zúčastňovať sa na spoločenskom živote.

Cieľom zariadenia sociálnych služieb je vytvorenie štruktúrovaného denného programu pre seniorov, ako aj podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov sa snažíme svojim seniorom poskytovať “druhý domov”. Všetkým seniorom sa snažíme vytvárať také podmienky, aby mohli aj naďalej žiť, ako boli zvyknutí a k tomu pridávame 24-hodinovú odbornú zdravotnú, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Návštevy rodiny a priateľov sú kedykoľvek samozrejmosťou.

Európska úroveň

Úplne nová, veľkoryso riešená budova ponúka našim seniorom ubytovanie v príjemných a moderných 1, 2 lôžkových izbách. Každá izba má balkón, televíznu prípojku a kúpeľňu so sprchou a WC. Okrem jedálne so zimnou záhradou majú seniori k dispozícii kaplnku svätého Mikuláša, 3 spoločenské miestnosti, knižnicu, prístup k počítačom, internetu a televízii v každej spoločenskej miestnosti. Ergoterapeutická miestnosť je spojená s veľkou slnečnou terasou a na 3. podlaží je zriadená mini telocvičňa. Exteriér zariadenia tvorí veľká záhrada s dvoma altánkami, kozubom, ktorými dopĺňame nadštandardnú starostlivosť. Súčasťou zariadenia je aj rehabilitácia, ktorá zahŕňa rôzne druhy masáží, fínsku saunu a infra saunu, vírivku, rašelinové zábaly.

Naše poslanie

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov pomáhame tým, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú opateru. Našim seniorom poskytujeme dlhodobé ubytovanie s odbornou ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou a komplexnými doplnkovými službami od celodenného stravovania až po záujmové činnosti. 

Naša vízia

Naším zámerom je vybudovať zariadenie, ktoré bude svojimi službami, prístupom personálu, podmienkami bývania a trávenia voľného času, či vonkajším prostredím, vysoko prevyšovať slovenský štandard v poskytovaní sociálnych služieb seniorom. 

Primárny cieľ

Dosiahnuť vysoký štandard a výkon požadovaných sociálnych služieb pre našich seniorom so zámerom absolútnej bezbariérovosti v celom zariadení. 

Sekundárny cieľ

Zabezpečiť všetkým našim seniorom dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Bezpečnosť

V celej budove je nainštalovaný signalizačný systém Sestra – prijímateľ. Vďaka nemu si má prijímateľ sociálnej služby možnosť kedykoľvek zavolať opatrovateľku jednoduchým stlačením tlačidla umiestneného priamo pri posteli prijímateľa a tiež v kúpeľni a na toalete.
Okrem toho je nad vchodovými dverami do izby prijímateľa  signalizačná jednotka slúžiaca pre potreby personálu, čo tiež pomáha k lepšej orientácii personálu, a tým rýchlejšiemu obslúženiu prijímateľa.

V sesterskej izbe je hlavná jednotka, na ktorej sa zobrazuje volanie prijímateľa, teda číslo izby. Jednotka pri volaní prijímateľa súčasne vydáva zvukový signál. Volanie sa na hlavnej jednotke zruší až v momente, keď sa personál zaregistruje na izbe volajúceho seniora. Týmto je zabezpečené, že po každom volaní prijímateľa ho slúžiaci personál skutočne navštívi na izbe a vybaví jeho požiadavku.

Individuálny prístup

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov pracujeme s informačným systémom Cygnus, ktorý sa komplexne zaoberá starostlivosťou o prijímateľa a personálu poskytuje všetky potrebné informácie o každom prijímateľovi na jednom mieste. 

Personál nášho zariadenia má podľa svojho zaradenia prístup len k prislúchajúcim informáciám o prijímateľovi.

Základným cieľom je individuálny prístup ku prijímateľovi v rámci kooperácie a celkového pohľadu na prijímateľa z hľadiska zdravotného, sociálneho a pracovného. Pre každého prijímateľa sa vypracováva individuálny plán starostlivosti, ktorého súčasťou je evidencia diagnóz, stanovenie cieľov a krokov k ich naplneniu, ktoré sú detailizované v ošetrovateľskom pláne.
Všetky činnosti vykonávané personálom, sú zaznamenávané u prijímateľa na jeho individuálnej karte. Tu sú kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu pre personál, lekára alebo príbuzného.

Informačný systém tiež obsahuje presný prehľad o platbách prijímateľov, evidenciu finančných a hmotných depozít, či evidenciu doplnkových služieb a doplatkov za lieky.

Okrem toho disponuje množstvom ďalších funkcií, ktoré personálu umožňujú operatívne, jednoducho a efektívne poskytovať starostlivosť prijímateľom.

Informačný systém v každej chvíli zabezpečuje, že každý príslušný pracovník zariadenia vie, aká starostlivosť má byť poskytovaná konkrétnemu prijímateľovi.

Praktické pracovisko Prešovskej univerzity v Prešove

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov patrí do zoznamu pracovísk pre získanie praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove z odborov: ergoterapie, fyzioterapie a andragogiky.

 
IČO42092426
DIČ2022853613

Otváracie hodiny Sociálny dom ANTIC n.o.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa