Lúčka

41005
Kontaktné údaje Lúčka
  • Obecný úrad Lúčka
  • Lúčka 59
  • 087 01

 
Obec Lúčka
sa nachádza v okrese Svidník. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Beskýd, v dolnej časti údolia Tople na sútoku riek Topoľa, Čurlík a Čepcovského potoka. Rovinatý až mierne zvlnený povrch chotára tvoria štvrtohorné náplavy štrkov a pieskov a vrstvy treťohorného flyšu.

Sídlo sa nachádza na dôležitom cestnom ťahu medzi Prešovom a Giraltovcami /smer hraničný prechod s Poľskom/ v nadmorskej výške 200m.

Obec má vidiecky charakter. Katastrálne územie obce predstavuje poľnohospodársku krajinu nezalesnenú s prevažným využitím ornej pôdy a pasienkov. Prevážna časť ornej pôdy vo východnej časti katastrálneho územia je odvodnená. Pasienky sa nachádzajú v severnej časti katastrálneho územia.

Prírodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby sú vo vysokej miere závisle od klimatických podmienok, ktoré sa dajú charakterizovať ako mierne chladné. Priemerná ročná teplota je 8 °C a priemerný ročný úhrn zrážok je 600-700 mm.

Prevládajúcim druhom pôdy v katastrálnom území obce sú pôdy hlinito-piesočnaté v ktorých sa darí najmä koreňovej zelenine, kapuste a ovocným stromom hlavne jabloniam a hruškám.

V dávnejšej minulosti bola obec známa skôr poľnohospodárskou ako remeselníckou tradíciou.

V súčasnosti je obec samostatnou správnou jednotkou. K 31.12.2015 mala obec 515 obyvateľov. Z toho 264 mužov a 251 žien. Priemerný vek obyvateľov je 37,0 rokov. 98% občanov obce sa hlási k slovenskej národností.
Náboženské zloženie občanov obce : 91% - Rímskokatolícka cirkev, 5% - Evanjelická cirkev AV, 2% - Gréckokatolícka cirkev, 2% - bez vyznania
 
Obecný úrad a Kultúrny dom
 
Pôvodná budova obecného úradu a sála KSB bola postavená v roku 1957. V roku 1987 prebehla prvá rozsiahla rekonštrukcia.
V roku 2010 prebehla ďalšie rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. V podkroví prednej časti budovy boli vytvorené nové priestory - kancelárie obecného úradu ako administratívne centrum obce.  Pôvodná prízemná časť budovy po rekonštrukcií slúži ako samostatné kultúrne centrum obce
 
 
Materská a Základná škola
 
Pôvodne samostatná budova materskej školy bola postavená v roku 1978 ako dvojtriedná MŠ. V tom čase navštevovali MŠ detí z obce Lúčka spoločne s deťmi zamestnancov vtedajších Kožiarských závodov v Giraltovciach. Následne MŠ fungovala ako jednotriedna len pre deti obce. V roku 1993 bola v budove na I. poschodí zriadená jednotriedna základná škola a od roku 1994 je v spoločnej budove na poschodí dvojtriedna ZŠ a na prízemí jednotriedna MŠ. Pri materskej škole je zriadená Školská jedáleň, ktorá je spoločná pre deti MŠ, žiakov ZŠ zamestnancov školy a je k dispozícií odber jedlá pre dôchodcov. Pri základnej škole je zriadený Školský klub detí. 

V areály školy bolo v roku 2010 vybudované nové detské ihrisko, ktoré slúži deťom MŠ, ZŠ ale aj ako oddychové centrum pre širokú verejnosť - mladé rodiny s deťmi.

 
Kostol Nanebovzatej Panny Márie

Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatej P. Márie bol  postavený v roku 1993.

 
Dom Nádeje

Výstavba Domu nádeje bola ukončená v auguste 2008. Jej súčasťou je pôvodná veža tzv. zvonica  postavená v auguste 1969. Dom nádeje sa nachádza v areály miestneho cintorína. Z veže je rozsiahly výhľad na panorámu obce a jej okolie.
 
 
ŽIVOT V OBCI
 
 
 
 
IČO595764
DIČ2020777572

Otváracie hodiny Lúčka

Pondelok07:30 - 15:30
Utorok07:30 - 14:30
Streda07:30 - 17:30
Štvrtok07:30 - 14:30
Piatok07:30 - 15:30
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené