Spojená Škola Pod papierňou Bardejov

40987
Kontaktné údaje Spojená Škola Pod papierňou Bardejov
 • Bardejov
 • Pod papierňou 2671
 • 085 01
Škola sa nachádza v regióne s významnými historickými, kultúrnymi i prírodnými pamiatkami zaradenými do celosvetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí na začiatku sídliska Družba. Pozostáva zo štyroch navzájom prepojených pavilónov. Súčasťou školy je centrum špeciálnopedagogického poradenstva, školský klub detí a školská jedáleň. Škola nemá telocvičňu. Súčasťou školského areálu je doprané ihrisko a detské ihrisko, ktorý je možné využiť na konanie rôznych športových aktivít. 
 
 
Ciele školy
 
Strategickým cieľom školy je stať sa školou rodinného typu, ktorá má na zreteli osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby, rozvíjať jeho kreativitu, komunikatívnosť, sebapoznávanie a vzdelávať ho aj v oblasti ľudských práv.
 
Pomáhame žiakom zorientovať sa v sebe, v prírode a v spoločnosti získaním vedomostí a zručností potrebných pre život a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením príjemného školského prostredia s využívaním najmodernejšej edukačnej techniky.
 
V škole majú žiaci zabezpečené zdravé a bezpečné prostredie podľa platných noriem. Vzdelávanie žiakov je prepojené s reálnym životom. Cieľom školy je vychovať žiaka ako človeka dobrého (čestného, morálneho, charakterného), múdreho na jeho individuálnej úrovni, aktívneho a šťastného.
 
Pomocou špeciálnych edukačných metód a foriem práce poskytujeme žiakom komplexnú starostlivosť, považujeme za nevyhnutné vybaviť ich kľúčovými kompetenciami na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na plnohodnotné uplatnenie sa na trhu práce. Súčasne vytvárame priestor pre rozvoj osobnostných vlastností, dávame žiakom príležitosť k aktívnym samostatným činnostiam.
 
Pedagogický princíp školy
 
Hlavným pedagogickým princípom školy je demokratické a humánne vzdelávanie a výchova žiaka. Snahou školy je dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti žiaka a kvality jeho života s prihliadnutím k možnostiam daných druhom a stupňom postihnutia.
 
V edukačnom procese je preto potrebné:
 • osvojiť si stratégiu učenia a motivovať žiakov k učeniu,
 • podnecovať žiakov k samostatnému mysleniu na základe názoru a pristupovať k riešeniu problémov na individuálnej úrovni,
 • viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii,
 • rozvíjať schopnosť kooperácie a rešpektovať a vážiť si prácu iných, aj svoju,
 • viesť žiakov k uvedomovaniu si svojich práv a povinností,
 • rozvíjať pozitívne city a spoločensky vhodné správanie,
 • učiť žiakov chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných,
 • viesť k ohľaduplnosti, tolerancii, 
 • poznávať svoje možnosti a schopnosti, vedieť ich využívať v osobnom i pracovnom živote  
Charakteristika jednotlivých organizačných zložiek
 
Špeciálna materská škola
 
Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu v materskej škole sú organizované tak, aby utvárali podmienky pre vývin detí s prihliadnutím na ich zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývinu a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži, zohľadňujú fyziologické osobitosti jednotlivých skupín detí a sú organizované tak, aby predchádzali zdravotným rizikám. Pri usporiadaní denných činností sa zameriavame na:
 • vyváženosť striedania jednotlivých činností – optimálny biorytmus, bezstresové prostredie
 • dodržiavanie zásad zdravej životosprávy – zdravý životný štýl
 • vytváranie dostatočného časového priestoru na hru a edukačnú aktivitu
 • podporovanie aktívnej účasti detí na výchovno-vzdelávacej činnosti
 • sebarealizáciu, seba prezentáciu a vzájomne hodnotenie detí
 • aktívnu formu sebavyjadrenia detí
 • stimuláciu a aktivizáciu prežívania detí, s dôrazom na subjektívno-osobnostné prežívanie a osvojenie si sveta  
Špeciálna základná škola
 
Variant A
 
Vo vzdelávacom variante A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie, ktoré predstavujú kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Po ukončení vzdelávania vo variante A špeciálnej základnej školy, môže žiak pokračovať vo vzdelávaní  v odbornom učilišti.
 
Variant B 
 
Vo vzdelávacom variante B  sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú také nedostatky v rozumovom vývine, pre ktoré sa nemôžu úspešne vzdelávať vo variante A ŠZŠ. Sú však schopní osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Do variantu B sa zaraďujú žiaci na rozhraní ľahkého a stredného stupňa mentálneho postihnutia a žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Pri zaraďovaní žiakov do B variantu je nevyhnutné posudzovať celú osobnosť dieťaťa komplexne, t.j. brať ohľad na úroveň reči, pohybových schopností, sociálnej prispôsobivosti, na úroveň citového a vôľového rozvoja a na predpoklady sociálneho uplatnenia žiakov. Po  ukončení  vzdelávania  vo  variante  B  špeciálnej  základnej  školy, môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.  
 
Variant C
 
Vo vzdelávacom variante C sa vzdelávajú žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ktorých kognitívne možnosti sú na takej úrovni, že im neumožňujú zvládnuť vzdelávanie vo variante B. Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom, prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka, primerane k jeho schopnostiam a predpokladom, pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam.   
 
Triedy pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
 
Autizmus je porucha pervazívna, to znamená, že ovplyvňuje všetky funkčné oblasti človeka, pretrváva celý život a prejavuje sa v troch funkčných oblastiach a tými je oblasť:
 • sociálnych vzťahov
 • komunikácie
 • imaginácie, vnímania
Vzdelávanie prebieha na individuálnej báze v triedach špeciálnej materskej školy, špeciálnej základnej školy a praktickej školy. Edukačný prístup je štrukturovaný a organizovaný, vychádza z podrobného vývinového hodnotenia. Učenie prebieha v upravenom prostredí, ktoré umožňuje žiakom fungovať na maximálnej úrovni a zároveň minimalizuje potreby a možnosti pre stereotypné správanie. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu.Počas vyučovania využívame vizuálne podporné komunikačné prostriedky, TEACCH program, ABA terapia, fyzioterapia, školská knižnica, PC miestnosť, interaktívna tabuľa, relaxačná miestnosť, posilňovňa, detské a dopravné ihrisko.    
 
Praktická škola  
 
Cieľom  praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov.Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský  jazyk a literatúra, matematika,  výchova  k  mravnosti  a  k  občianstvu,  výtvarná  výchova,  hudobná  výchova a telesná  výchova. Medzi odborno-praktické predmety patrí rodinná výchova, zdravotná  výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce  práce a údržba domácnosti  - sú zamerané ako príprava na rodinný  život. 
 
Odborné učilište  
 
Cieľom vyučovania žiakov je pripraviť ich pre život tak, aby sa plne integrovali v spoločnosti, poskytnúť im také poznatky, zručnosti a návyky, aby po ukončení štúdia mali ukončené všeobecné základné vzdelanie a získali takú pracovnú odbornú kvalifikáciu, aby mohli manuálne pracovať v jednotlivých robotníckych povolaniach.
 
Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania. Prebieha dvakráttýždenne v špecializovaných odborných učebniach.
 
Praktické vyučovanie vo forme odborného výcviku prebieha tri dni v týždni. Počas neho žiaci získavajú praktické zručnosti nielen v dielňach, ale aj priamo v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Ukončenie štúdia - výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške Absolvovaním vzdelávacích programov v uvedených učebných odboroch získavajú žiaci s mentálnym postihnutím nižšie stredné odborné vzdelanie.  
 
Školský klub detí
 
Školský klub detí je zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V školskom klube detí poskytujeme priestor na oddych a relaxáciu, učíme deti aktívne oddychovať, rešpektujeme individuálne rozdiely osobnosti detí a vytvárame podmienky na príjemné prežívanie v čase mimo vyučovania, podporujeme deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi.
 
Tematické oblasti výchovy:
 • vzdelávacia
 • spoločensko-vedná
 • pracovno-technická
 • prírodovedno-environmentálna
 • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná a literárno-dramatická)
 • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) 
 
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva  
 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vzniklo v roku 2001 a je jednou zo súčastí školy.Hlavným cieľom práce v CŠPP je dosiahnutie čo najoptimálnejšieho všestranného rozvoja osobnosti detí a žiakov s mentálnym postihnutím a ich následné začlenenie do spoločnosti a uplatnenia sa na trhu práce.
 
Poskytujeme:
 • Komplexné psychologické a psychoterapeutické služby
 • Komplexné špeciálnopedagogické služby
 • Komplexnú logopedickú starostlivosť
 • Rehabilitačnú starostlivosť
 • Poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom
Všetky poskytované služby sú bezplatné, realizované formou ambulantnej starostlivosti,ako aj návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.  
 
IČO42079322
DIČ2022506079

Otváracie hodiny Spojená Škola Pod papierňou Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa