Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

38989
Kontaktné údaje Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
 • Bardejov
 • Slovenská 5
 • 085 01
GYMNÁZIUM
 
PÁR SLOV O ŠKOLE
 
Gymnázium, je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa s viac ako 25-ročnou tradíciou, moderná dynamická, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť.
 
Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor.
 
Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe/ ITA Bardejov
 
 4-ročné gymnázium (7902 J)
 • v 3. a vo 4. ročníku je určitý počet hodín týždenne určený na výuku voliteľných predmetov a seminárov
 • vo všetkých ročníkoch sa študenti zúčastňujú na stredoškolskej odbornej činnosti, olympiádach, súťažiach,
 • individuálny prístup  
Výhody štúdia na dolnom gymku      
 • zrekonštruovaná budova školy
 • využívanie ITK techniky pri výučbe
 • špecializované odborné učebne
 • ISIC preukaz študenta
 • množstvo školských a mimoškolských akcií
Záujmová činnosť na dolnom gymku – krúžky
 • Školský časopis, Zlaté Štúrovo pero 2016, 2017, 2018
 • Školské rádio a televízia
 • Školský spevácky súbor    
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
 
PÁR SLOV O ŠKOLE
 
Stredná odborná škola polytechnická (SOŠp), je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa s viac ako 45-ročnou tradíciou. Ide o školu s technickým zameraním, pracoviskami na dielňach praktického vyučovania.
 
Škola je stavebne, priestorovo a materiálne vybavená tak, že plne umožňuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Študenti majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.
 
Výhody štúdia na SOŠ Polytechnickej
 • odbory žiadané na trhu práce, dobré uplatnenie v praxi
 • zváračský, vodičský preukaz
 • v 3 -ročných odboroch možnosť pokračovať v nadstavbovom dennom maturitnom štúdiu
 • pomaturitné štúdium
 • telocvičňa
 • posilňovňa
 • jedáleň
Záujmová činnosť na SOŠ Polytechnickej – Krúžky
 • programovanie v rôznych jazykoch
 • tvorba www stránok
 • robotický
 • programovanie LEGO robotov
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • redakčný krúžok
 • rozhlasový krúžok
4-ročné študijné odbory s maturitou
 • mechanik nastavovač (2411 K)
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2426 K)
 • mechanik mechatronik (2679 K)
 • mechanik počítačových sietí (2682 K)
 • mechanik elektrotechnik (2697 K)
 • mechanik stavebnoinštalačných zariadení(3658 K)
Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:
 
Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
Vysvedčenie o maturitnej skúške.
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu
 
3-ročné učebné odbory s výučným listom
 • autoopravár mechanik (2487 H01)
 • autoopravár elektrikár (2487 H02)
 • inštalatér (3678 H) - voda, kúrenie, plyn
Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:
 
Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
Vysvedčenie o záverečnej skúške.
V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu.
 
Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:
 • dopravná prevádzka (3757 L ) – zamerané na výkon činností v manažmente, riadení a logistike podniku
 • stavebníctvo (3659 L) – zamerania na výkon a riadenie výrobného procesu v stavebníctve
2-ročné externé pomaturitné štúdium
 • mechanik nastavovač (2411 N)
 • mechanik počítačových sietí (2682 N)
 • mechanik elektrotechnik (2697 N)
Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.  
 
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA č. 208
 
Súčasťou Spojenej školy Juraja Henischa je Zváračská škola.
Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia.
 
Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač)v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie.
 
V marci 2019 Zváračská škola prešla kompletnou rekonštrukciou
 • nová vzduchotechnika s rekuperáciou
 • nové LED osvetlenie
 • nové zariadenie dielne (pracovné stoly ,skrinky.)
 • nová zváracia technika
 • ako jediná zváracia škola na Slovensku vlastní trenažér zvárania.       
IČO42035261
IČ DPHSK2022231651

Otváracie hodiny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa