BOZPO-BJ

31071
Kontaktné údaje BOZPO-BJ
 • http://www.bozpo-bj.sk
 • jchoma@bozpo-bj.sk
 • mchoma@bozpo-bj.sk
 • +421 905 711 460 kontateľ spoločnosti - Jozef Choma
 • +421 918 520 797 technik PO - Ing. Matúš Choma
 • +421 905 946 753 PhDr. Katarína Chomová, EMBA
 • Bardejov
 • Kellerová 900/9
 • 085 01
“Rodinná spoločnosť, ktorej záleží na každom našom partnerovi a na bezpečnosti Vašich zamestnancov. Prioritnou stratégiou sú kvalitné odborné služby, osobná starostlivosť a individuálny prístup k partnerom.”
 
BOZPO-BJ, s.r.o. je spoločnosť, ktorá svojim partnerom zabezpečí komplexné bezpečnostno-technické služby a služby ochrany pred požiarmi. V našej ponuke nájdete aj ďalšie odborné služby: kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, kurzy prvej pomoci, spracovanie agendy civilnej ochrany a iné.
 
Sekundárnou činnosťou našej spoločnosti je predaj hasiacich prístrojov a príslušenstva, hydrantov a príslušenstva, bezpečnostných značiek a reflexných prvkov. Zabezpečujeme komplexné bezpečnostno-technické služby, služby ochrany pred požiarmi a materiálovo-technické vybavenie za bezkonkurenčné ceny.
 
 
 
Ponuka našich služieb v oblasti BOZP:
 • bezpečnostno-technické služby
 • komplexné služby autorizovaného bezpečnostného technika priamo u partnera
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinátor BOZP na stavenisku
 • posudzovanie rizík
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a vedúcich zamestnancov (mailové, telefonické a v prípade potreby osobné stretnutie) účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (komplexné spracovanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom...)
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP a vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
 • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP)
 • kontrola požitia alkoholických nápojov a iné
STAVBA - bezpečnosť na stavenisku
Zabezpečíme Vám koordináciu stavby na profesionálnej úrovni. 
 
Balík služieb KOORDINÁTOR STAVBY
V zmysle požiadaviek NV SR č. 396/2006 Z.z. Vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti, čo zahŕňa najmä:
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko so všetkými potrebnými náležitosťami
 • návšteva stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti,
 • úprava Plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku
 • výkon dychových skúšok (kontrol požitia alkoholických a omamných látok na stavenisku v pravidelných intervaloch s certifikovaným a pravidelne kalibrovaným prístrojom)
 • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
 • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu 
Balík služieb PRACOVNÍK STAVBY pre zamestnávateľov a SZČO
 • vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP a OPP
 • školenie BOZP a OPP
 • odborná spôsobilosť stavebné práce - práce vo výškach aj v cudzom jazyku /AJ,NJ/
Balík DOPLNKOVÝCH služieb 
 • odborná spôsobilosť lešenár
 • školenia žeriavnikov obsluhovateľov a viazačov bremien
 • odborná spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov a plošín  
OPP - služby ochrany pred požiarmi
 
Ponuka našich služieb v oblasti OPP:
 • vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP na mieru v súlade s najnovšími predpismi
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie novoprijatých a ostatných zamestnancov
 • kontrola a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
 • servis a plnenie hasiacich prístrojov a hydrantov
Dodávateľským spôsobom ponúkame prostredníctvom vyškoleného tímu činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
 
Obsah ŠTANDARDNÉHO BALÍKA služieb OPP:
 • dokumentácia OPP
 • školenie zamestnancov v oblasti OPP
 • účasť nášho požiarneho technika pri kontrole HaZZ
 • grafické znázornenia a značenia (požiarne evakuačné plány (A3), požiarne plány (A4), požiarne poplachové smernice(A4)) poradenstvo v oblasti PO (telefonické, mailové a podľa potreby osobné stretnutie)
Pre našich klientov ponúkame v jednom balíku za zvýhodnené ceny ďalšie služby:
 • kontrola, revízia a servis hasiacich prístrojov
 • kontrola, revízia a servis hydrantov 
Klientom, so záujmom o dlhodobú spoluprácu ponúkame všetky tieto činnosti (vrátane zaistenia BOZP) vo výhodnom balíčku na základe mandátnej zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy preberá naša spoločnosť na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy.
 
PZS - pracovná zdravotná služba
Od 01.12.2017 je v platnosti zákon č.289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§ 30). V spolupráci s odborne spôsobilou osobou ponúkame komplexné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a odborné poradenstvo. Od 01.07.2018 vznikla pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie, v rozsahu podľa odseku 3 t.j. názov pracoviska, názov profesii s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a počet zamestnancov pracoviska k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Stratégia pri zabezpečovaní zdravia pracovníkov prispieva k zvýšenej produktivite a ku kvalite výrobkov, pracovnej motivácii, spokojnosti s prácou a zvyšuje kvalitu života jednotlivca.
 
1. POMOC - kurzy prvej pomoci
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti 1. pomoci:
Podľa §8 (1) zákona 124/2006 o ochrane a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov, vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Zároveň je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.
  
CO - civilná ochrana a krízový manažment 
Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním CO je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri MU a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).
V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO:
 • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • havarijných a evakuačných plánov
 • ostatnej potrebnej dokumentácie v súlade s územnou analýzou možných rizík ohrozenia v súlade s legislatívnymi požiadavkami školenie jednotiek CO a oboznámenie ostatných zamestnancov
INÉ ďalšie odborné služby a novinky
 • odborná spôsobilosť stavebné práce - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj v cudzom jazyku /AJ, NJ/
 • kontrola a kompletný servis hasiacich prístrojov a hydrantov
 • predaj bezpečnostných značiek a doplnkov
 V spolupráci s certifikovanými partnermi naším klientom vieme zabezpečiť:
 • projektová činnosť - spracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti viazač bremien
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti lešenár
 • školenie a preukaz odbornej spôsobilosti pilčík
 • odborné skúšky zdvíhacích zariadení
 • školenie žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov bremien
 • opravy a servis žeriavov a zdvíhacích zariadení
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov a plošín 
IČO46617345
Názov spoločnostiBOZPO - BJ, s.r.o.
AdresaŠiba 34, 086 22 Šiba

Otváracie hodiny BOZPO-BJ

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa