Základná škola Bartolomeja Krpelca

19780
Kontaktné údaje Základná škola Bartolomeja Krpelca
  • Bardejov
  • Tarasa Ševčenka 3
  • 085 55
Naša základná škola má výhodnú polohu, pretože sídli v blízkosti historického centra mesta. Bola postavená ako tzv. pražský typ školy - na veľkej rozlohe niekoľko samostatných pavilónov, v ktorých sú triedy, odborné učebne, školská jedáleň a telocvičňa. Od roku 1995 je škola zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie.
 
28. marca 1996 bol MŠ SR škole zapožičaný čestný názov: Základná škola Bartolomeja Krpelca. Bartolomej Krpelec sa prezentoval aj ako spisovateľ. Napísal dielo: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes. Pri tejto príležitosti škola začala používať aj svoju vlastnú hymnu a školskú vlajku.
 
Od 1. apríla 2002 škola nadobudla právnu subjektivitu. Od 1. júla 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Bardejov.
 
V školskom roku 2005/2006 škola oslávila 40. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sme slávnostne odhalili logo školy, ako jeden z ďalších jej symbolov.
 
SME ŠKOLA, KTORÁ ZRIAĎUJE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V 1. ROČNÍKU (futbal, basketbal, tenis, plávanie, ...všetky dostupné športy)
 
 
Profilácia školy v primárnom vzdelávaní: 
  • zaisťujeme prípravu na vyučovanie cudzích jazykov formou povinného predmetu už od 1. ročníka
  • vytvárame podmienky pre žiakov nadaných, aj pre žiakov s rôznymi druhmi postihnutia
  • vedieme žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, podporujeme záujem a zvedavosť, rozvíjame ich samostatnosť, tvorivosť aj schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné aj druhých
  • učíme ich zodpovednosti za fyzické aj duševné zdravie
Zabezpečujeme celkový rozvoj pohybových aktivít organizovaním :
  • plaveckého výcviku na 1. stupni 
  • lyžiarskeho výcviku na 2. stupni školy
Vzhľadom na dlhodobú tradíciu našej školy sa zameriavame na vyhľadávanie športovo-nadaných žiakov a na rozvoj ich pohybových schopností v triedach so športovou prípravou. Už od prvého ročníka zriaďujeme triedy so športovou prípravou so zameraním na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá). Pohybové schopností žiakov v ostatných triedach chceme rozvíjať možnosťou voľby a zvýšením počtu hodín telesnej výchovy, v rámci ktorých sa žiaci môžu zdokonaľovať v rôznych sezónnych športoch.
 
Pre všetkých žiakov zabezpečujeme rozvoj komunikačných schopností v materinskom, ale aj v cudzom jazyku (AJ, NJ, RJ).
 
Vedieme žiakov k utváraniu zručností v oblasti ovládania IKT, rozvíjame ich schopnosti pracovať samostatne, ale i pracovať v tíme. Vyžadujeme toleranciu, ohľaduplnosť a vedieme ich k uplatňovaniu svojich práv i k plneniu svojich povinností.
 
 
 
 

Otváracie hodiny Základná škola Bartolomeja Krpelca

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa