Základná škola, Komenského 23

21661
Kontaktné údaje Základná škola, Komenského 23
 • Bardejov
 • Komenského 23
 • 085 01
Základná škola na Komenského ulici v Bardejove bola otvorená 1. septembra 1977, budova dostala nový vzhľad v roku1996. kedy prebehla rekonštrukcia strechy spojená s opravou fasády, náterom okien z vonku a stavebnými úpravami telocvični. 
 
 
Od začiatku existencie školy sa kládol dôraz na vyhľadávanie talentovaných žiakov. Najprv boli zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a to v školskom roku 1982/83. V tom istom roku začali postupne pribúdať triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku zo ZŠ na Ševčenkovej ulici v Bardejove. V poslednom období máme najviac tried s rozšíreným vyučovaním Cj, ktoré po výbere zriaďujeme v 1. ročníku s tým, že sme nápomocní pri príprave budúcich žiačikov už počas ich pobytu na MŠ, najviac na MŠ Komenského 24 (Kvapôčka), s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu.  
 
 
Intelektovo nadané deti  
 
Možno aj vy máte doma dieťa, ktoré sa vymyká „normám správania“ šesťročných. Je zvedavé, často sa pýta na otázky, ktoré patria skôr do sveta dospelých. Zaskočí vás svojou potrebou čítať, zaujíma ich svet čísel, či vesmírne svety, pochytilo mnoho poznatkov o prírode, živočíchoch a samých vás prekvapuje, odkiaľ to všetko vie.  
 
Prečo práve trieda pre mimoriadne nadané deti? 
 • Odborníci z oblasti nadaných zastávajú názor, že ak je nadané dieťa v bežnej triede, nevyužíva sa jeho potenciál.
 • V bežnej triede je klasický spôsob výučby.
 • Učebné osnovy a celková klíma – môže viesť ku výkonovému spriemerovaniu osobnostnej konformite a nútenému prispôsobovaniu sa a z toho plynúcim poruchám správania.
 • V triede pre nadané deti je menší počet žiakov.
 • Vzdelávanie je na základe akcelerácie s prvkami rozširujúceho, prehlbujúceho vyučovania – samostatný predmet „Obohatenie" Vyučovanie angličtiny a informatiky od 1. ročníka.
 • Každý ročník sa končí obhajobou ročníkových prác.
 • Dôraz sa kladie na kreativitu, projektové vyučovanie.
 • Prvoradý je individuálny, nedirektívny prístup k žiakom.
 • Deti sú motivované k používaniu vyšších foriem myslenia a tvorivosti.
 • V triede je špecifická atmosféra výučby vyznačujúca sa empatiou a toleranciou.
Čo je potrebné urobiť aby aj Vaše dieťa mohlo navštevovať takúto triedu?
- Prijatiu predchádza niekoľko krokov 
Informovať vedenie ZŠ na Komenského ul.23 v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr v čase zápisu detí do prvého ročníka ZŠ) o záujme rodičov aby ich dieťa navštevovalo triedu intelektovo nadaných. Rodičia so svojimi deťmi absolvujú návštevou psychológa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove. To vykoná testovanie dieťaťa a určí, či sa jeho intelekt vymyká bežnému populačnému štandardu a rozhodne o jeho zaradení do takejto triedy.  
 
Prijímanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa realizuje na základe týchto požiadaviek: žiadosť zákonného zástupcu žiaka, absolvovanie vedomostných testov z čítania, písania a počítania, absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, informovaného súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej CPPPaP.
 
Ďalšie informácie získate priamo v škole, prípadne sa môžete osobne presvedčiť a terajšie triedy pre intelektovo nadané deti navštíviť v čase Týždňa otvorených dverí, o ktorom budete informovaní na stránke našej školy. Telefonicky sa môžete informovať denne od 8,00 – 15, 00 hod. na tel. č. 474 2383.   
 
Detský folklórny súbor Prvosienka  
Podstata nášho detského folklórneho súboru je prostá. Dôstojne rozvíjať to najčistejšie ľudové umenie, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo. Vštepiť do detských srdiečok úctu, lásku k ľudovej hudbe a tancu, aby raz sami dokázali šíriť to krásne posolstvo našich predkov.   
 
Projekty 
Naša škola sa pravidelne aktívne zapája do projektov a akcií rôzneho zamerania.
 • Projekt ZŠ Odborne 1
 • Projekt ZŠ Odborne 2
 • Elektronizácia vzdelavácieho procesu - DIGIškola
 • eTwinning
 • ORANGE - SeMaFoR
 • Moderné vzdelávanie 
 • Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania
 • Zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ
 • English One
 • Hravo či zdravo
 • Strom života
Školský športový klub
 4 oddiely:
 • atletický
 • rekreačný
 • volejbalový (volejbalistky ZŠ B. Krpelca boli členmi ŠŠK JAK)
 • šachový
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Priatelia Základnej školy Komenského 23
Činnosť občianskeho združenia je zameraná na pomoc pri realizácií projektov základnej školy, zabezpečovanie školskej aj mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
CVČ ako súčasť ZŠ Komenského 23
V minulom školskom roku pokračovala činnosť Centra voľného času ako súčasť našej základnej školy. CVČ navštevovalo 472 žiakov v 40 záujmových útvarov. 
IČO37873539
Názov spoločnostiZákladná škola
AdresaKomenského 23, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Základná škola, Komenského 23

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa