Spojená škola na Štefánikovej ulici zorganizovala DOD

1152x
19. December 2018
Už tradične v predvianočnom období zorganizovala Spojená škola na Štefánikovej ulici v Bardejove Deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl a široká verejnosť tak mohli získať informácie o ponuke študijných a učebných odborov na ďalší školský rok a vidieť, ako vyučovanie na škole prebieha.
 
Študenti odboru biotechnológia a farmakológia v chemickom laboratóriu predviedli ukážky zaujímavých pokusov, napríklad výrobu slonej zubnej pasty, vytvorenie faraónových hadov, tajného písma a bleskov v skúmavke. Návštevníkom tak predstavili aplikovanú chémiu netradičným spôsobom. Práve zručnosti získané počas štúdia v chemickom laboratóriu sú dôležitým predpokladom pre úspešné pokračovanie štúdia na vysokej škole.
 
V jednej z počítačových učební, ktorá má špeciálne softwarové vybavenie, si žiaci základných škôl mohli pozrieť práce študentov odboru grafik digitálnych médií i prezentáciu v programe CINEMA 4D, ktorý je určený na spracovanie 3D grafiky a ukážku práce s 3D tlačiarňou.
 
V Telekom štúdiu zase bola pripravená ukážka fotografovania portrétu, ale aj fotografovanie produktov a následné spracovanie fotografie až po tvorbu produktového plagátu. Grafici digitálnych médií sa dlhodobo a úspešne zúčastňujú odborných súťaží na národnej i medzinárodnej úrovni. Tí najšikovnejší pôjdu v marci na odbornú stáž v rámci programu Erasmus+.
 
„Tento deň sme využili na to, aby sme informovali verejnosť o tom, že ponúkame systém duálneho vzdelávania, ktorý je novinkou. Je to typ vzdelávania, kedy sa žiaci pripravujú, čo sa týka teórie, v rámci školy, ale odborný výcvik a odbornú prax majú konkrétne vo firmách, teda u zamestnávateľov, ktorí si ich pripravia podľa svojich aktuálnych potrieb,“ prezradila zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie Iveta Michalovová.
 
Duálne vzdelávanie ponúkajú štvorročné študijné odbory – operátor kožiarskej výroby a odbor pracovník marketingu. V trojročnom odbore sa takýto druh vzdelávania ponúka v odbore obuvník. Práve tento druh vzdelávania žiakom základných škôl prezentovali nielen učitelia, ale aj zástupcovia firiem, v ktorých bude prebiehať praktická výučba.
 
Pre študentov prináša štúdium výhody vo forme finančnej a hmotnej podpory, zamestnanecké a sociálne benefity, či odmeny za produktívnu prácu. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú absolventi pracovné zmluvy u zamestnávateľa.
 
„Význam duálneho vzdelávania spočíva v tom, že už počas štúdia títo študenti absolvujú prax u nás priamo vo firme, kde sa zoznamujú s prostredím, kde po skončení štúdia budú pracovať,“ podotkol Viliam Kohút, zástupca firmy Obuv – špeciál spol. s.r.o.
 
Trojročný učebný odbor murár upútal ukážkami stavebných prác, pri ktorých sa používali najnovšie stavebné materiály a technológie.
 
„Čím ďalej tým viac aj v stavebníctve chýbajú ľudia na stavbe, nahrádzajú ich technológie, ale každopádne máme zákazníka, máme kvalitný materiál, ale stále nám chýba ten stredný článok,“ dodal Július Sič, zástupca firmy Xella Slovensko s.r.o.
 
Budúci murári predstavili prítomným aj program Arcon, ktorý umožňuje vizualizáciu objektov a projektovanie. Žiaci učebného odboru pekár zaujali verejnosť svojimi výrobkami spojenými s ochutnávkou.
 
Mnohí z návštevníkov so záujmom prijali informáciu o možnosti absolvovať počas štúdia vodičský kurz za výhodných podmienok.