Grantový program A(tra)ktívny Bardejov

1052x
17. Január 2023
Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje Grantový program A(tra)ktívny Bardejov
 
Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova.
 
Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite, resp. k súčasným globálnym výzvam a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:
 
- spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
- aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
- aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti ku globálnym problémom súčasného sveta a ich riešeniu na lokálnej úrovni, predovšetkým v oblastiach: a) pestovanie, spracovanie a tvorba lokálnych produktov, uľahčovanie začínajúcim podnikateľom na trh, b) tvorba ďalších/nových služieb podporujúcich miestny rozvoj cestovného ruchu
- rozšírení rozmanitosti doterajšieho života obyvateľov mesta alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej i sociálnej oblasti.
 
Spôsob hodnotenia projektov a získania grantu
 
Podporené môžu byť maximálne štyri najlepšie projekty vyhodnotené Grantovou komisiou KNBJ. Okrem nich program umožní podporiť aj jeden projekt podaný predkladateľom z obcí okresu Bardejov.
 
Takýto projekt je možné realizovať aj mimo územia mesta Bardejov. Predložené projekty posudzuje grantová komisia nadácie na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
 
 
Následne Správna rada KNBJ schváli maximálne 4 projekty do záverečného kola. O výšku grantu sa budú v záverečnom kole 23. apríla 2023 uchádzať vybraní žiadatelia o grant prostredníctvom filantropickej aktivity pod názvom Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov, organizovanej Komunitnou nadáciou Bardejov v rámci tohto grantového programu.
 
Bežci si vyberú projekt za ktorý budú behať, pretože ich štartovné sa stane súčasťou grantu pre nimi vybraný projekt. Minimálna výška štartovného je 15 eur. Každý bežec môže získavať finančnú podporu pre projekt za ktorý bude behať aj od iných fyzických a právnických osôb. 2 eurá zo štartovného za každého bežca budú použité na réžiu programu.
 
Komunitná nadácia prispeje ku každému získanému euru od bežcov pre každý zo súťažných projektov (po odrátaní 2 eur za bežca) svojím vlastným eurom, maximálne do výšky 500 eur/ projekt. Maximálna výška takto získaného grantu nie je obmedzená.
 
 Pozrite si videoreportáž
 
Minimálna výška grantu, o ktorý sa môže žiadateľ uchádzať v tomto grantovom programe je 500 eur. Finančná, resp. nefinančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z takto získanej výšky grantu.
 
Predloženie projektu je podmienené osobnou konzultáciou žiadateľa s pracovníkom KNBJ. Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ: 1. marec 2023 o 16,00 hod. Trvanie jednotlivých projektov: max. 7 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. Začiatok realizácie projektu - najskôr od 1. mája 2023. Ukončenie – najneskôr 30. november 2023.
 
PREDKLADATEĽOM PROJEKTU MỐŽU BYŤ:
- občania alebo neformálne skupiny občanov,
- mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia, nadácie a pod.
- inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (domovy dôchodcov, školy, osvetové strediská, knižnice, atď.),
- cirkevné inštitúcie. Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.
 
Granty sú určené na:
- krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,
- jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich v lokalite mesta alebo jeho okolí, ktorých výsledok bude pre cieľovú skupinu, resp. komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska,
- naštartovanie živnosti, predaja z dvora, alebo inej formy malého podnikania.
 
Granty nie sú určené na:
- honorár pre koordinátorov projektu,
- spätné financovanie projektov,
- individuálne výskumné pobyty, štipendiá,
- kapitálové vklady,
- prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch, a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.
 
KRITÉRIOM udelenia grantu je:
1. miera prínosu aktivity pre obyvateľov mesta, resp. jeho častí alebo určitých skupín obyvateľov,
2. miera prínosu aktivity pre eliminovanie globálnych problémov súčasného sveta v oblastiach špecifikovaných v tejto výzve,
3. dlhodobosť kvalitatívnych zmien pozitívne ovplyvňujúcich život obyvateľov, resp. ich správanie v prospech komunity,
4. konzultácia projektu s pracovníkom KNBJ,
5. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
6. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu,
 
Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk. Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., resp. tel.: 0907 972 763, e-mail: knbj@bardejov.sk.
(18:52, KNBJ) 
Diskusia
Pridať komentár