Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov

9x
30. Október 2015

Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov

komunitka.jpg

 

 

Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 27.10.2015 schválila nasledovné dva grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste:

 

1. Čistý Bardejov – II. kolo

Cieľom je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 € , pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.

 

2. Deti a mládež – II. kolo

Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže.

Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je  450 €  a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 25% rozpočtu projektu.

Záujemcovia o granty z vyhlásených programov sa môžu o ne uchádzať prostredníctvom predkladania malých projektov v obidvoch programoch. Uzávierka predkladania projektov je 25. novembra 2015 o 16:00 hod. Podmienkou uchádzania sa o grant je konzultácia predkladaného projektu žiadateľa s pracovníkom nadácie. Doba realizácie podporených projektov je maximálne 5 mesiacov. Začiatok realizácie – od 4. decembra 2015. Formulár žiadosti o grant a táto výzva sú prístupné na www.knbj.sk.

Žiadatelia môžu získať podrobnejšie grantové podmienky pre vyhlásené programy a konzultovať svoje zámery v kancelárii KNBJ (Radničné námestie 21,1.posch.,č.dverí 7) v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30 hod.

(9:3, J. Jarina)

Diskusia
Pridať komentár