Vzdelávanie žiakov s autizmom v Spojenej škole Pod papierňou v Bardejove

2197x
02. Apríl 2022
Vzdelávanie žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v Spojenej škole, Pod papierňou 2671, Bardejov
 
Autizmus je porucha pervazívna, to znamená, že ovplyvňuje všetky funkčné oblasti človeka, pretrváva celý život a prejavuje sa v troch funkčných oblastiach (sociálne vzťahy – komunikácia – imaginácia, vnímanie).
 
Vzdelávanie žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Prebieha 14. rok na individuálnej báze v triedach špeciálnej materskej školy, špeciálnej základnej školy a praktickej školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
 
 
Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu je spoločným dielom viacerých zúčastnených. Svoj podiel na ňom má triedna učiteľka, učitelia jednotlivých predmetov, špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ a výchovný poradca. A samozrejme rodič, s ktorým celý program konzultujeme.
 
Počas vyučovania využívame vizuálne podporné komunikačné prostriedky, TEACCH program, ABA terapiu, školskú knižnicu, školskú kuchynku, školskú dielňu, PC miestnosť, posilňovňu, školský pozemok, detské a dopravné ihrisko.
 
POZRITE SI BOHATÚ FOTOGALÉRIU:
 
Triedy pre žiakov s autizmom - špeciálna materská škola
 
Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu v materskej škole sú organizované tak, aby utvárali podmienky pre vývin detí s prihliadnutím na ich zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývinu a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži, zohľadňujú fyziologické osobitosti jednotlivých skupín detí.
 
Pri usporiadaní denných činností sa zameriavame na:
- vyváženosť striedania jednotlivých činností
- optimálny biorytmus, bezstresové prostredie
- vytváranie dostatočného časového priestoru na hru a edukačnú aktivitu
- stimuláciu a aktivizáciu prežívania detí, s dôrazom na subjektívno-osobnostné prežívanie a osvojenie si sveta
 
 
Triedy pre žiakov s autizmom - špeciálna základná škola
 
Edukačný prístup je štrukturovaný a organizovaný, vychádza z podrobného vývinového hodnotenia. Učenie prebieha v triedach s nižším počtom žiakov v upravenom prostredí, ktoré umožňuje žiakom fungovať na maximálnej úrovni a zároveň minimalizuje potreby a možnosti pre stereotypné správanie.
 
Obsah vzdelávania je vytvorený na troch úrovniach.
 
Prvá, najnižšia úroveň zahŕňa najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia úroveň určuje najvyššie požiadavky.
 
 
Praktická škola
 
Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.
 
Žiaci okrem edukácie pravidelne navštevujú Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje reedukácie, rehabilitačné cvičenia na základe odporúčania odborného lekára pod vedením rehabilitačnej pracovníčky a logopedickú starostlivosť, kde logopedička ponúka súbor odborných činností zameraných na zisťovanie aktuálnej úrovne reči, poradenstvo a konkrétne úkony zamerané na odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti dieťaťa.
 
Počas školskej dochádzky žiaka s autizmom spolupracujeme s rodinou a poskytujeme jej primerané množstvo informácií o ďalších edukačných možnostiach a výchovných aktivitách.
 
Pre učiteľa je rodič partner, s ktorým pravidelne komunikujeme, spolupracujeme, analyzujeme a tak vytvárame nerozlučný tím.
(10:38, r, sš) 
Diskusia
Pridať komentár