VIDEO | Spojená škola Pod papierňou v Bardejove úspešne vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím

2167x
30. Marec 2022
Všetko o Spojenej škole Pod papierňou
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Spojená škola Pod papierňou 2671 v Bardejove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím už 60 rokov. Počas tohto obdobia škola prešla mnohými organizačnými, či personálnymi zmenami. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí na začiatku sídliska Družba.
 
Pozostáva zo štyroch navzájom prepojených pavilónov. Súčasťou školy je centrum špeciálnopedagogického poradenstva, školský klub detí, školská jedáleň, školská knižnica, školská kuchynka, školská dielňa, počítačová učebňa, posilňovňa, rehabilitačná miestnosť a sklad kostýmov.
 
Súčasťou školského areálu je doprané ihrisko a detské ihrisko, ktorý je možné využiť na konanie rôznych športových aktivít.
 
Organizačne sa škola člení na špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu, praktickú školu a odborné učilište. Vzdelávanie je poskytované na základe záverov psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia v troch základných vzdelávacích variantoch A, B, C.
 
Súčasťou školy sú taktiež triedy pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
V špeciálnej materskej škole v poldennom výchovno-vzdelávacom programe sú zaškolené deti so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím a s autizmom v nadväznosti na individuálny vzdelávací program.
 
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach. Činnosti dňa v špeciálnej materskej škole sú zamerané na hry a hrové cvičenia, zdravotné cvičenia, edukačnú činnosť a pobyt vonku. V špeciálnej základnej škole sú vzdelávaní žiaci vo variantoch A,B,C a v triedach pre autistov.
 
Vo vzdelávacom variante A sú vzdelávaní žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, má 9 ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Po ukončení vzdelávania vo variante A môže žiak pokračovať v štúdiu vo vhodne zvolenom odbornom učilišti.
 
 
Do variantu B sa zaraďujú žiaci na rozhraní ľahkého a stredného stupňa mentálneho postihnutia a žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
 
Pri zaraďovaní žiakov do B variantu je nevyhnutné posudzovať celú osobnosť dieťaťa komplexne - brať ohľad na úroveň reči, pohybové schopnosti, sociálnu prispôsobivosť, na úroveň citového a vôľového rozvoja a na predpoklady sociálneho uplatnenia žiakov. Variant B má 10 ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Po ukončení vzdelávania vo variante B môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.
 
 
Vo variante C sa vzdelávajú žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa postupuje predovšetkým blokovou výučbou.
 
Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti žiakov sú členené do kratších časových celkov, ktorých dĺžka sa stanovuje individuálne. V triedach pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím prebieha vzdelávanie na individuálnej báze.
 
Edukačný prístup je štrukturovaný a organizovaný, vychádza z podrobného vývinového hodnotenia. Učenie prebieha v upravenom prostredí, ktoré umožňuje žiakom fungovať na maximálnej úrovni a zároveň minimalizuje potreby a možnosti pre stereotypné správanie.
 
Počas vyučovania sa využívajú okrem iných aj vizuálne podporné komunikačné prostriedky, TEACCH (tíč) program, ABA terapia. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Patria medzi ne všeobecnovzdelávacie predmety a odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti - sú zamerané ako príprava na rodinný život.
 
Odborné učilište ponúka štúdium v odboroch Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce.
 
Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania. Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach.
 
Praktické vyučovanie vo forme odborného výcviku prebieha tri dni v týždni. Počas neho žiaci získavajú praktické zručnosti nielen v dielňach, ale aj priamo v podmienkach reálnej výrobnej praxe.
 
Úspešným ukončením štúdia získa žiak výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Absolvovaním vzdelávacích programov v uvedených učebných odboroch získavajú žiaci s mentálnym postihnutím nižšie stredné odborné vzdelanie.
 
Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V školskom klube detí sú zriadené dve oddelenia. Tematické oblasti výchovy: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová.
(19:02, red)
Diskusia
Pridať komentár