Vyhlásený Grantový program Klub darcov 2015/2016

4x
18. August 2015

Podpora jedného projektu je obmedzená  čiastkou 700 eur

komunitka.jpg

 

Komunitná nadácia Bardejov za finančnej spoluúčasti  Bioenergy Bardejov, s.r.o. a Mesta Bardejov vyhlasuje:

 

Cieľom programu je podpora občianskych aktivít, ktoré:

-       prispejú k zveľadeniu otvorených i vnútorných priestorov slúžiacich pre verejnosť na ich aktívne užívanie,

-       napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta,

-       invenčným spôsobom napomôžu aktívnemu tráveniu voľného času rôznych skupín obyvateľov mesta,

-       prispejú k posilneniu miestnej demokracie.

 

Podpora jedného projektu je obmedzená maximálnou finančnou čiastkou 700 €. Finančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 %  z požadovanej, resp. zo schválenej čiastky rozpočtu projektu.

 

Udelenie grantu je podmienené osobnou konzultáciou s pracovníkom KNBJ.

Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ: 2. október 2015 o 16,00 hod.

Trvanie jednotlivých projektov: max. 10 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. Najskôr od 19. októbra 2015.

 

PREDKLADATEĽOM  PROJEKTU MOŽU BYŤ:

-       občania alebo neformálne skupiny občanov,

-       mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia a pod.

-       inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (školy, špeciálne základné školy, špeciálne internátne školy, osvetové strediská atď.),

-       cirkevné inštitúcie.

Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.

 

Granty sú určené na:

-       krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,

-       jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich v lokalite mesta alebo jeho bezprostrednej blízkosti, ktorých výsledok bude pre komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska.

 

 http://ahoj.tv/kalendar/detail/619/ 

Všetky podujatia nájdte v kalendári

TENIS TURNAJ 2.jpg

Granty nie sú určené na:

-       honorár pre koordinátorov projektu,

-       spätné financovanie projektov,

-       individuálne výskumné pobyty, štipendiá,

-       kapitálové vklady,

-       prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch, a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.

 

KRITÉRIOM udelenia grantu je:

  1. miera prínosu aktivity pre mesto  Bardejov a jej obyvateľov,
  2. konzultácia s pracovníkom KNBJ,
  3. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
  4. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu,
  5. vlastná prezentácia projektu pred hodnotiacou komisiou

Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk.

Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod. Tel.:  0907 972 763

(12:15, J. Jarina)

Diskusia
Pridať komentár