Na pomoc rodinám aj jednotlivcom vzniknú rodinné poradne, zriadia ich aj na východe

1393x
20. Júl 2021
Zmierniť napätie v domácnostiach a predchádzať negatívnym javom
Tieto poradne bude môcť navštíviť každý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“. Zámer projektu odobrila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje začiatkom júla.
 
Od poskytovania bezplatného odborného poradenstva očakáva zmiernenie napätia v rodinách, zlepšenie komunikácie v domácnostiach, ale aj predchádzanie negatívnym javom v rodinách. Podľa ministerstva práce vzniknú pilotné poradne začiatkom budúceho roka v piatich okresných mestách.
 
Podľa online prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý trval od polovice mája 2020 do konca júna 2020, zažilo zvýšené napätie v domácnosti až 41,7 % respondentov a respondentiek, zvýšenie konfliktov 26,9 %, a partnerské násilie 1,2 %. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a absenciu poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktoré nie sú klientmi orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, teda poradenstva pre každého jednotlivca, rodinu, rodičov, manželov ako prevenciu duševných porúch preto rezort práce pripravuje národný projekt rodinných poradní.
 
„Manželské a predmanželské poradne sme tu mali od roku 1971, no v roku 2005 všetky zanikli. Možno aj to je dôvod zvýšeného počtu rozvodov a vyhrotených rodičovských konfliktov. Žijeme v dobe poznačenej krízou a neistotou. Verím, že rodinné poradne sa stanú miestom, kde rodiny dostanú cenné rady aj úprimnú pomoc,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
 
 
 
Päť pilotných poradní
 
Ako uvádza rezort práce, na Slovensku postupne vznikne 5 pilotných rodinných poradní a to v Trnave, Nových Zámkoch, Žiline, Košiciach a v Humennom. Miesta boli vybrané na základe aktuálne dostupných informácií z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či sociálnych služieb s dôrazom napríklad na nedostupnosť poskytovaných služieb, najvýraznejšie sociálnopatologické javy či veľkosť mesta. Tieto poradne bude môcť navštíviť každý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia, kde zároveň nájde kvalifikovanú odbornú pomoc prvého kontaktu.
 
Odborné činnosti v rodinných poradniach budú poskytovať psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní odborníci a to za dodržania maximálnej anonymity a mlčanlivosti. Poradia nielen osobne, ale aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a v špecifických prípadoch (napr. v prípade klientov so zdravotným znevýhodnením) pôjdu priamo do terénu. Vytvorenie rodinných poradní počíta nielen s materiálno-technickým vybavením, ale najmä s ich profesijným zabezpečením - odborní zamestnanci poradní budú vybraní na základe výberového konania, bude zabezpečené ich vzdelávanie a supervízia odborných činností.
 
Okrem vzniku samotných pilotných poradní je cieľom národného projektu nastavenie a otestovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov odborného poradenstva priamo v praxi pilotných rodinných poradní. Tento národný projekt bude prvou etapou zmien komplexného a systémového charakteru v uvedenej oblasti.
 
Prijímateľom národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ bude Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý je vedeckovýskumnou príspevkovou organizáciou MPSVR SR. So spustením projektu rezort práce ráta v 3. štvrťroku tohto roka a jeho realizácia potrvá 28 mesiacov. Národný projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu, celkové výdavky projektu predstavujú 3 111 381,29 eur.
(9:10, red, MP SR)
Diskusia
Pridať komentár