Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov v grantových programoch

353x
05. Máj 2021
Výzva na predkladanie malých projektov
Uzávierka predkladania projektov je 18. mája 2021 o 16:00 hod.
 
Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 19.4.2021 schválila nasledovné tri grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste:
 
1. Čistý Bardejov – I. kolo
 
Cieľom je podpora:
  • akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a okolí objektov organizácií,
  • aktivít, aj podnikateľských, ktoré podstatne znížia tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia.
Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.
 
2. Deti a mládež – I. kolo
 
Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže. Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je 450 € a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.
 
3. Seniori
 
Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich aktívneho zapájania sa do verejného života v oblast3iach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.). Maximálna výška grantu je 400 € . Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.
 
Záujemcovia o granty z vyhlásených programov sa môžu o ne uchádzať prostredníctvom predkladania malých projektov vo všetkých troch programoch. Uzávierka predkladania projektov je 18. mája 2021 o 16:00 hod. Podmienkou uchádzania sa o grant je konzultácia predkladaného projektu žiadateľa s pracovníkom nadácie. Doba realizácie podporených projektov je maximálne 5 mesiacov. Začiatok realizácie – najskôr od 27. mája 2021. Ukončenie realizácie projektov – najneskôr 31. októbra 2021. Formulár žiadosti o grant a táto výzva sú prístupné na www.knbj.sk.
 
Žiadatelia môžu získať podrobnejšie grantové podmienky pre vyhlásené programy a konzultovať svoje zámery v kancelárii KNBJ (Radničné námestie 21,1.posch.,č.dverí 7) v pracovných dňoch od 9:30 do 16:30 hod.
(14:36, J. Jarina, Správca Komunitnej nadácie Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár