Vo Svidníku budú obsadzovať funkciu hlavného kontrolóra mesta

577x
13. Január 2021
Funkčné obdobie začne v apríli
Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 16. februára 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Svidníku v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením č. 228/2020 a 229/2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Svidník a určuje termín voľby na deň 3. marec 2021.
 
Mestské zastupiteľstvo stanovilo rozsah dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra mesta Svidník v rozsahu 1, 0 pracovného úväzku. Deň nástupu do práce a začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra je stanovený dňom 1. apríl 2021.
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Svidník musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 16. februára 2021. Písomnú prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“ osobne do podateľne mestského úradu alebo doručením na adresu: mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.
 
Písomná prihláška musí obsahovať:
 
Meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail).
 
Prílohy písomnej prihlášky:
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
  •  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (príloha č. 1),
  • čestné vyhlásenie v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (príloha č. 2) · písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra mesta (príloha č. 3),
  • písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra na 2 strany.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Svidník v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť na prácu vo funkcii hlavného kontrolóra,
  • bezúhonnosť.
Dĺžka a poradie vystúpenia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na zasadnutí mestského zastupiteľstva je stanovená v abecednom poradí podľa priezviska v trvaní 10 minút.
(8:30, svidnik.sk) 
Diskusia
Pridať komentár