V Bardejove viac ako 500 bezdomovcov

4940x
15. Január 2020
Tento článok vyšiel v našich novinách 
Viac ako 500 bezdomovcov
ZSS Nádej
 
Väčšina ľudí pri pomenovaní bezdomovec si predstaví postávajúcu, popíjajúcu osobu, ktorá pýta peniaze; iní pomyslia na zamŕzajúceho chudáka, otravného žobrá­ka, vyberača kontajnerov.
 
Ale za bezdomovcov nemôžeme považovať len klasických tulákov, ktorých stretávame na ulici. Ľudia bez domova sú aj tí, čo žijú v krízových bývaniach, akými sú rôzne typy útulkov, ďalší sú zasa skrytí v záhradných chatkách, garážach a pod.
 
Zvláštnou skupi­nou, na ktorú nemôžeme v prevencii straty strechy nad hlavou zabúdať, sú potenciálni bezdomovci. Ľudia žijúci v rôznych lacných ubytovniach, nelegálnych stavbách, osoby pred opustením výkonu trestu a pod.
 
Bezdomovec je človek, ktorý sa vymyká zo spoločnosti svojím oblečením alebo stupňom dodržiavania hygieny. Vyhľadá­va miesta, na ktorých sa pohybuje vysoký počet obyvateľov, čiže predstavujú po­tenciálny zisk financií, zvyškov jedál a inej pomoci. Sú to verejné miesta pri obcho­doch, na lavičkách, pri staniciach, ale aj obytné štvrte miest.
 
Dôvody sú rôzne
 
Na území mesta Bardejov bolo k 12.9.2019 evidovaných 517 bezdomovcov. Je to ofi­ciálny údaj zo štatistiky evidencie oby­vateľstva. Sú to fyzické osoby, ktoré sú na trvalý pobyt v evidencií obyvateľstva prihlásené v meste Bardejov bez uvede­nia ulice, domu, bytu.
 
Bezdomovcov, ktorí majú za svoj domov ulicu je však podstatne menej. Odhaduje sa to na úrovni do 100 osôb. Oficiálnu štatistiku takýchto osôb nie je možne viesť, nakoľko je to v rozpore s platnou legislatívou o diskriminácií osôb na základe sociálneho postavenia.
 
Dôvody, prečo sa človek stane bezdo­movcom, sú pritom rôzne. Najčastejšie je to strata zamestnania, z čoho vyplynie ne­schopnosť platiť účty a dlhy ďalej narasta­jú. Inokedy sa za bezdomovectvom skrýva problémové detstvo, alkoholová či drogová závislosť. Nech už sú príčiny akékoľvek, ľudia bez domova si zaslúžia našu pozornosť.
 
ZSS Nádej 
 
Mesto Bardejov sa snaží pomôcť osobám, ktoré sa nachádzajú v rôznych krízových sociálnych situáciách. Zriadilo pre nich Zariadenie sociálnych služieb Nádej na Kacvinského ulici, pozostávajúceho z útulku a nocľahárne.
 
Poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne a právne poraden­stvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Zabez­pečuje sa aj rozvoj pracovných zručností a utvárajú sa podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.
 
Riešiť problém komplexne znamená riešiť ho na všetkých jeho úrovniach, od materiálnej, cez zdravotnú a právnu, až po sociálnu zložku
 
V zariadení sa nachádza­jú ľudia rôzneho veku, zdravotného stavu a sociálneho postavenia. Sú tam diabeti­ci, ľudia v liečebnom procese a zdravotne postihnutí, ľudia závislí na alkohole, nikotíne či toxikomani, gambleri, psychicky chorí ľudia, týrané ženy, ľudia, ktorí prišli z výkonu trestu odňatia slobody, ľudia s poruchami správania, ľudia z detských domov, slobodní, rozvedení, ľudia, ktorí sú odlúčení od rodiny, nezamestnaní, ľudia bez domova, tuláci.
 
ZSS Nádej spolupracuje na veľmi dobrej úrovni so samosprávou mesta Barde­jov a s pomerne širokým okruhom orga­nizácií, inštitúcií, s odborným personálom z lekárskeho prostredia, ale aj s dobro­voľníkmi z mesta Bardejov (MsÚ Bardejov, Mestská polícia, EKOBARD, BAPOS, NsP Bardejov, ÚPSVaR Bardejov, ADOS, JDS Bardejov, KCH, oz Proti Prúdu).
 
Kľúčom k riešeniu problému bezdo­movectva je komplexný prístup. Riešiť problém komplexne znamená riešiť ho na všetkých jeho úrovniach, od materiálnej, cez zdravotnú a právnu, až po sociálnu zložku. Zapojiť sa musí tak bezdomovec sám, ako aj spoločnosť.
(10:00, V. Novák, foto: MH)
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.