Moderné vyučovacie formy na Súkromnej strednej odbornej škole

632x
18. Október 2019
Moderné vyučovacie formy na SSOŠ
Študentky odboru kozmetička a vizážistka
 
Aj v dnešnej dobe internetu v školách stále dominujú „tradičné“ spôsoby vyučovania. To však neplatí pre našu školu. Používanie tradičných učebných postupov predstavuje tlačenie žiakov do získavania a memorovania množstva informácií bez pochopenia širších súvislostí, bez prezentovania, ozrejmenia ich zmysluplnosti, využiteľnosti v živote.
 
Dôsledkom spomínaných postupov môžu byť problémy s disciplínou, ťažšia motivácia detí k učeniu. V našej škole sme urobili krok vpred a snažíme sa pri vyučovaní využívať niekoľko moderných učebných postupov. Projektové a zážitkové učenie sa stalo súčasťou našich vyučovacích hodín. Takého alternatívne vyučovacie postupy posúvajú vnímanie školy. Študenti každodenne prežívajú zaujímavý a zmysluplný život, majú tu príležitosť osobnostne rásť, byť iniciatívnym členom skupiny.
 
Na vyučovacích hodinách predmetu Estetická výchova a vizáž si takýto moderný spôsob vyučovania študentky odboru kozmetička a vizážistka vyskúšali pri téme Historické návraty módy. Ide o efektívny spôsob výučby, pri ktorom sa využívajú progresívne didaktické metódy a kooperatívne formy práce. Samotná forma projektového typu vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny.
 
Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako prebiehala príprava a aj samotnú realizáciu takejto zaujímavej hodiny:
 
Primárnym cieľom bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu, ktorý je charakteristický svojou otvorenosťou. Najväčší dôraz sa kladie na kreativitu žiakov a ich vlastné riešenie zadaných úloh, na integráciu vedomostí a skúseností z viacerých predmetov i reálneho života do riešenia daného problému. Prednosti takéhoto vyučovania sú v tom, že je motivačné, blízke životu, poznanie skutočnosti sa deje prirodzene, cestou vlastnej skúsenosti žiaka. Učiteľ spolu so žiakmi vytvára problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov sú rámcové a dotvárané v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb.
 
Takéto učenie podporuje tvorivosť a fantáziu, zlepšuje školskú klímu, zbavuje deti strachu zo školy, z učenia, vytvára dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľom, medzi žiakmi navzájom. V konečnom dôsledku vytvárame prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu, a tým podporujeme zodpovednosť školy za učenie, ale aj za zdravie a priateľstvo u žiakov.
(19:20, M. Popjaková)
 
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.