Dotáciu získala takmer každá obec, najviac peňazí dostal Bardejov

6339x
10. Apríl 2019

Prerozdelenie peňazí

Do Bardejova prišiel premiér Peter Pellegrini, ktorého vítal Boris Hanuščak, primátor mesta
 
Vláda pre okres Bardejov, ktorý bol zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2017, vyčlenila milión eur, ktorý priamo na Hornom Šariši navýšila o ďalších takmer 300 tisíc.  Pozrime sa, kam, načo a koľko eur pôjde. 
 
Najviac financií získalo mesto Bardejov na tri projekty, pomohli si aj obce z okresu.

Bardejov - výstavba dopravného ihriska a revitalizácia súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici – 264 000 eur

Bardejov – výstavba atletického oválu – 170 000 eur

Bardejov – Hnedý priemyselný park – 120 000 eur

Andrejová - rekonštrukcia kultúrneho domu – 6 000 eur

Beloveža - obstaranie pódia do amfiteátra – 10 000 eur

Bogliarka - Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrno správnej budovy, s. č. 33 (sála, chodba a sociálne zariadenie) – 15 000 eur

Buclovany - vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov – 6 000 eur

Cigeľka - výstavba chodníka v obci – 10 000 eur

Fričkovce - obstaranie kolesového nakladača s príslušenstvom na udržiavacie práce v obci – 20 000 eur

Gerlachov - výstavba chodníkov v obci – 15 000 eur

Hankovce - rekonštrukcia a rozšírenie oplotenia miestneho cintorína – 5 000 eur

Hažlín - výstavba komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe – 30 000 eur

Hertník - revitalizácia verejných priestranstiev v obci Hertník II. etapa – 9 000 eur

Hervartov - rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice – 10 000 eur

Hutka - rekonštrukcia budovy domu smútku – 7 000 eur

Chmeľová - rekonštrukcia a dostavba chýbajúcej časti oplotenia cintorína a terénne úpravy okolia – 7 000 eur

Janovce – riešenie vykurovania v obci – 5000 eur

Jedlinka - rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy, s. č. 5 – 10 000 eur

Kľušov - obstaranie vybavenia interiéru kultúrno správnej budovy, s. č. 175 – 12 000 eur

Kobyly - vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy obecného úradu – 10 000 eur

Kochanovce - vybudovanie parkoviska pri obecnom úrade – 8 000 eur

Komárov - obstaranie vybavenia kuchyne obecného úradu – 8 000 eur

Krivé - revitalizácia okolia obecného úradu (uloženie dažďovej kanalizácie, vytvorenie parkovacích miest, oprava schodištia) – 8 000 eur

Kríže - rekonštrukcia cesty k pamätníku SNP – 44 000 eur

Kurov - výstavba spevnenej cesty v lokalite k pozemkom na výstavbu rodinných domov a uloženie elektrického kábla, prípojky k jednotlivým pozemkom – 15 000 eur

 

Lascov - vybudovanie oplotenia a úprava okolia materskej školy – 13 000 eur

Lenartov - rekonštrukcia sály kultúrneho domu – 8 000 eur

Lipová - rekonštrukcia a dokončenie miestnych komunikácií – 9 000 eur

Livov - rekonštrukcia mosta a úprava priestranstva pri miestnom cintoríne – 8 000 eur

Lopúchov - rekonštrukcia viacúčelového obecného domu – 6 000 eur

Lukavica - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 5 000 eur

Lukov - rekonštrukcia kultúrneho domu – 10 000 eur

Malcov - rekonštrukcia budovy TJ Malcov – 11 000 eur

Marhaň - rekonštrukcia miestnych chodníkov a komunikácií v obci – 6 000 eur

Mikulášová - rekonštrukcia sociálneho zariadenia kultúrno-správnej budovy obce, s. č. 50 – 8 000 eur

Nemcovce - rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy, s. č. 27 – 6 000 eur

Nižná Polianka - rekonštrukcia vonkajších častí domu smútku – 10 000 eur

Nižná Voľa - rekonštrukcia vstupného schodiska a prestrešenia do budovy kultúrneho domu – 7 000 eur

Nižný Tvarožec - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 7 000 eur

Oľšavce - dokončenie úprav terénu pri Dome nádeje a vybudovanie prístupovej cesty – 11 000 eur

Ortuťová - obstaranie vybavenia do kuchyne kultúrneho domu – 7 000 eur

Osikov - rekonštrukcia verejných priestranstiev a miestnych chodníkov v obci – 6 000 eur

Poliakovce - revitalizácia betónovej plochy na športovo- kultúrny areál, parcela CKN 363 (EKN 763/2) – 9 000 eur

Raslavice - výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci – 9 000 eur

Regetovka - rekonštrukcia miestnych komunikácií – 6 000 eur

Rešov - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 8 000 eur

Richvald - rekonštrukcia strechy na kultúrno-správnej budove, s. č. 171 – 7 000 eur

Rokytov - výstavba detského ihriska v areáli školy, parcela CKN 350/1 – 10 000 eur

Smilno - rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a priľahlého parkoviska k materskej škole – 8 000 eur

Snakov - výstavba prístupového chodníka na obecný cintorín – 8 000 eur

Stebnícka Huta - rekonštrukcia obecného mosta a oporného múru – 8 000 eur

Stuľany - rekonštrukcia vykurovania v kultúrno-správnej budove, s. č. 42 – 5 000 eur

Sveržov - modernizácia kuchyne kultúrneho domu – 7 000 eur

Šarišské Čierne - dostavba budovy domu smútku – 12 000 eur

Šašová - výmena oplotenia materskej školy – 5 000 eur

Šiba - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 7 000 eur

Tročany - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 8 000 eur

Vaniškovce - výstavba chodníka k cintorínu – 7 000 eur

Varadka - rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – 7 000 eur

Vyšná Polianka - rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy, s. č. 21 – 7 000 eur

Vyšný Kručov - revitalizácia priestoru pred obecným úradom s vybudovaním parkovacích plôch – 10 000 eur

Vyšný Tvarožec - rekonštrukcia a spevnenie prístupovej cesty k budove obecného úradu – 10 000 eur

Zborov - rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci – 8 000 eur

Zlaté - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – 5 000 eur

Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Bardejov - výmena elektrorozvádzačov a obstaranie zariadenia do Domu záhradkárov v Bardejove – 12 000 eur

Klub slovenských turistov Telovýchovná jednota Magura Stebník - rekonštrukcia turistických prístreškov na turistických trasách okolo Stebníckej Magury – 5 000 eur

Občianske združenie Kráľova Studňa - úprava turistickej útulne – 4 000 eur

Centrum regionálneho rozvoja Horný Šariš - vybudovanie oddychovej zóny v Bardejovskej Novej Vsi, parcely CKN 1655/56 a CKN 1655/170 – 12 000 eur

Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov - obstaranie materiálového vybavenia súboru – 8 000 eur

Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole M. Vileca Bardejov - zhotovenie čižiem a krojov pre Detský folklórny súbor Vienok – 8 000 eur

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bardejove - organizovanie obvodných športových hier a súťaže Babička roka – 6 000 eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov - rekonštrukcia auditória na vytvorenie priestorov na prácu s mládežou – 15 000 eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - vnútorné vybavenie chrámu sv. Petra a Pavla – 7 000 eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov – Družba - vymaľovanie a vybavenie chrámu zosnutia Presvätej Bohorodičky – 4 000 eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov – Vinbarg - dostavba Pastoračného centra na sídlisku Vinbarg – 5 000 eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov - rekonštrukcia pastoračného centra – 5 000 eur

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kurov - obnova fasády chrámu sv. Lukáša Kurov – 10 000 eur

Pravoslávna cirkevná obec v Bardejove - rekonštrukcia fasády chrámu prep. Serafíma Sarovského – 10 000 eur

Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, Bardejov - reštaurovanie novoobjavenej gotickej brány z II. polovice 15. storočia v Bazilike sv. Egídia v Bardejove – 30 000 eur

Rímskokatolícka farnosť Svätej rodiny, Bardejov - zakúpenie vnútorného vybavenia kostola Svätej Rodiny – 5 000 eur

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Raslavice - obnova fasády a výmena okien na kostole Lopúchov – 12 000 eur

Zbor Cirkvi bratskej v Bardejove - rekonštrukcia fasády na kostole, Stocklova ul. 12 – 4 000 eur

(18:33, red) 
 
Rudo Kurimay
01.08.2019 12:33
prerozdelenie peňazí
Kurima nie je v Bardejovskom okrese?
Pridať komentár