V Bardejove vodiči nedodržujú povinnosti

21x
05. August 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 3/2017

Za volantom aj alkohol

graf.jpg

Príčiny dopavných nehôd

 

Vyhodnocovanie hlavných príčin dopravných nehôd je jedným z najdôležitejších ukazovateľov potrebných pri objektívnom posudzovaní dopravnej nehodovosti. Na základe výsledkov sú priebežne prijímané opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu efektívneho výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a prostredníctvom ktorej sú zároveň navrhované dopravno – inžinierske opatrenia zo strany polície.

V uplynulom roku bolo u vodičov motorových vozidiel najčastejšou príčinou dopravnej nehody porušenie povinností vodiča a to v 56 prípadoch. Druhou príčinou bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy pri celkovom počte 20 nehôd. Treťou bolo nesprávne otáčanie a cúvanie s počtom 19 nehôd. V siedmych prípadoch išlo o nesprávne spôsob jazdy. V trinástich prípadoch sa jednalo o zrážku s chodcom. V piatich prípadoch nehodu zavinili práve chodci.

 

Alkohol pri vzniku dopravných nehôd

Okresné riaditeľstvo v Bardejove zistilo u vinníkov dopravných nehôd požitie alkoholických nápojov celkom v 12 prípadoch, z toho v jedenástich prípadoch u vodičov a raz u chodca. Pri týchto nehodách nedošlo k usmrteniu. Jedna osoba sa zranila ťažko a dve ľahko.

Najviac nebezpečné úseky z pohľadu dopravnej nehodovosti

Úsek cesty od križovatky Snakov – Hrabské po obec Gerlachov – časť Mlyniská.

Úsek cesty v križovatke na obec Sveržov v bezprostrednej blízkosti obce Tarnov a čerpacej stanice.

Úsek cesty na Dlhom rade v Bardejove, križovatka na ulicu Jiráskova.

Úsek medzi obcami Kobyly a Janovce.

 

K ďalším nebezpečným úsekom patrí cesta od obce Lenártov po obec Malcov, úsek cesty na Slovenskej a Duklianskej ulici v Bardejove, úsek od Dlhej Lúky po obec Smilno a úsek od ulice Krátky rad po obec Kobyly. Výrazná pozornosť je aktuálne z dôvodu zaznamenaného vzniku najťažších následkov z dopravných nehôd z rokov 2015 – 2016 venovaná na úseku cesty od obce Lenártov po začiatok juhozápadného obchvatu mesta Bardejov.

 

Pracovné stretnutie

Koncom februára sa uskutočnilo pracovné rokovanie k problematike zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku. Súčasťou stretnutia bolo prerokovanie návrhov na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä doplnenie a výmena existujúceho zvislého dopravného značenia za dopravné značky na žltozelenom fluorescenčnom podklade a zlepšenie rozhľadových pomerov i umiestnenie preventívnych tabúľ.

(19:45, red)

 

finál jún2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár