Celoslovenské ocenenie Kroniky obce Zborov

15x
28. December 2016

Slovenská kronika 2016

03.JPGNárodné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným archívom, Slovenským národným múzeom – Múzeá v Martine a Združením miest a obcí, vyhlásilo súťaž o najlepšiu kroniku a monografiu obce alebo mesta „Slovenská kronika 2016“.    

Cieľom súťaže bolo podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov, a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov.

Do uzávierky súťaže (31.08.2016) sa prihlásilo 29 kroník a 114 monografií. Podľa štatútu súťaže sa mohli prihlásiť kroniky z rokov 2014 a 2015 a monografie vydané od roku 2005 do 2015. Všetky prihlásené kroniky a monografie posudzovala odborná porota, na čele ktorej bol riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Zaslaním kópie kroniky obce Zborov z roku 2014 sa do tejto celoslovenskej súťaže kroník sa zapojila aj kronikárka obce Zborov Valéria Bodíková, ktorá svojou 13 ročnou kronikárskou činnosťou nadviazala na kronikársku prácu svojho dedka Karola Bodíka, ktorý obecnú kroniku v Zborove viedol úctyhodných 43 rokov.

9. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016 vyvrcholil v utorok 15.11.2016 slávnostným odovzdaním ocenení v Martine. Organizátori a spoluorganizátori súťaže privítali na pôde Slovenskej národnej knižnice vyše 80 kronikárov, autorov monografií, starostov obcí, primátorov miest a zástupcov miest a obci. Prítomná bola aj riaditeľka odboru múzeí a galérií Mgr. Katarína Kamenská, Ján Molnár z Ministerstva kultúry SR a predsedu komory obcí Ľubomír Lőrincz.

Súčasťou tohto stretnutia bol aj veľmi zaujímavý a pútavý odborný a rozborový seminár, ktorý pod názvom „Kroniky a kronikári v 21. storočí“ lektoroval Mgr. Tomáš Hromádka z Českej republiky. Po ukončení seminára nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže Slovenská kronika 2016.

 

Rôzne kategórie

Súťaž kroník ako aj súťaž monografii pozostávala z rôznych kategórii, z ktorých bolo ocenené vždy iba 1. miesto. Kronika obce Zborov, ktorá súťažila v kategórii A.1.2 Kronika obce nad 1000 obyvateľov, bola ocenená špeciálnou cenou a to čestným uznaním venovaným kronikárke obce Zborov Valérii Bodíkovej za dlhoročnú prácu a udržiavanie kontinuity kronikárstva v obci Zborov. Ako najmladšia kronikárka zo všetkých prítomných kronikárov si toto vzácne ocenenie osobne prevzala na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Každý prežitý deň, ktorý sa už stáva minulosťou, sa svojim obsahom častokrát môže zapísať do histórie obce, mesta, regiónu, či štátu. Každý občan alebo predstaviteľ rôznej inštitúcie, ktorá pôsobí v danej obci, by mal vo vlastnom záujme vždy ochotne poskytnúť informácie o činnosti danej inštitúcie alebo miestneho spolku. Kronikár nemôže byť všade a treba si uvedomiť, že kronika sa nepíše pre tých, ktorí v tejto obci žijú dnes, ale hlavne pre generácie, ktoré prídu po nás.

(16:55, V. Bodíková)

 

pizza_roberto (2).jpeg

Diskusia
Pridať komentár