Výtvarná súťaž pre deti - Policajti v našom meste

836x
15. Máj 2024
Výtvarná súťaž pre deti
 Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov Policajného zboru očami detí (Zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)
 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlasuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí a v súvislosti s pripravovaným prezentačno – osvetovým podujatím „Deň so záchrannými zložkami“ pred OC CASSOVIA taktiež aj výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.
 
Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov Policajného zboru očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti. Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže sú predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí budú súťažiť v troch súťažných kategóriách.
 
Súťažné kategórie pre cieľové skupiny detí
 
I. kategória: predškoláci materských škôl
II. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ
III. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
 
 
Úlohou detí je vytvorenie výtvarného diela (rozmer – formát A4, technika – ľubovoľná) na základe súťažnej témy. Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže jedno výtvarné dielo. Práce prihlásené do súťaže, spĺňajúce jej podmienky bude hodnotiť hodnotiaca komisia na úrovni okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ktorá vyberie v každej kategórii tri najlepšie práce, ktoré postúpia do krajského kola.
 
Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach zverejní výherné výtvarné práce z okresných kôl dňa 05. 06. 2024 na stránke FACEBOOK/POLICIA/KOSICE, kde prebehne hlasovanie do 15. 06. 2024 o najlepšie tri práce v každej kategórii.
 
Vyhodnotenie súťaže
 
5. 6. 2024 zverejnenia víťazné práce okresného kola, 5.6. – 15. 6. 2024 môžete hlasovať na FACEBOOK/POLICIA/KOSICE a 17. 6. 2024 zverejnenia výhercov krajského kola.
 
Kam výtvarné práce zasielať?
 
Na príslušné adresy okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Košickom kraji podľa bydliska autora diela.
 
Upozornenie
 
Policajný zbor prosí o dodržiavanie rozsahu a veľkostí súťažných prác, inak dielo nemusí byť zaradené do súťaže.
 
 
Čo musí dielo obsahovať?
 
Každé zaslané dielo musí obsahovať na zadnej strane meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Zároveň upozorňujú, že zapojením detí do súťaže udeľujú rodičia súhlas Krajskému riaditeľstvu PZ v Košiciach a príslušným okresným riaditeľstvám PZ v kraji so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.
 
Podmienky súťaže
 
Účasťou v súťaži prevádza účastník /jeho zákonný zástupca/ všetky práva súvisiace so zaslaným výtvarným dielom na organizátora súťaže, súhlasí s tým, že všetky rozhodnutia organizátora prijme ako konečné. Účastník a jeho zákonný zástupca súhlasí s tým, aby zaslané dielo bolo využívané v preventívnych projektoch a pri realizácii preventívnych aktivít organizátorom súťaže, aby bolo pre účely týchto preventívnych projektov a aktivít rozmnožované.
 
Rozmnožené diela môžu byť ďalej rozširované, zapožičané, vystavované a prístupné verejnosti, hlavne prostredníctvom počítačovej siete. Právo využiť dielo vyššie uvedeným spôsobom sa poskytuje bezodplatne. Zaslané diela sa stávajú majetkom organizátora súťaže a účastníci a ich zákonní zástupcovia nemajú nárok na ich vrátenie. Organizátor súťaže nie je povinný výtvor prihlásený do súťaže vystaviť.
(14:55, KRPZPO)
Diskusia
Pridať komentár