PSK vyhlasuje obchodné verejné súťaže na prebytočný nehnuteľný majetok

1888x
28. November 2023
OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
 
Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje obchodné verejné súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK:
 
1. Stavba: prevádzková budova, súpisné číslo 2103 na pozemku registra C KN 2838 s príslušenstvom (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele registra C KN 2840/2) a pozemky registra C KN, parcelné číslo 2836, 2837 a 2838, LV 1226 v k.ú. Ľubotice.
 
2. Stavba: školský internát, súpisné číslo 2143 na pozemku C KN 2665/13 a pozemok registra C KN 2665/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m², LV č. 1421 v k.ú. Sabinov.
 
3. Stavba: škola, súpisné číslo 1780 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2 s areálom (okolitými a zastavanými pozemkami) v k.ú. Sabinov na ul. Kukučínova 1.
 
4. Stavba: priemyselná budova, súpisné číslo 357, na pozemku registra C KN parcelné číslo 579, zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN, parcelné číslo 579, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2 v k.ú. Kučín nad Ondavou.
 
Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK www.psk.sk
 
Návrhy je potrebné doručiť do 7. decembra 2023 do 10.00 hod. na adresu:
 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2 080 01 Prešov
 
v zapečatenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – príslušné označenie objektu – neotvárať!
PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda PSK
Diskusia
Pridať komentár