Cirkevná spojená škola v Bardejove

32739
Kontaktné údaje Cirkevná spojená škola v Bardejove
  • Bardejov
  • Jiráskova 5
  • 085 27
 
Ak chcete navštíviť jednotlivé organizačné zložky našej školy, vyberte si z nasledujúcich odkazov, kde sú pôvodné prezentácie našich školských zložiek:
 
 
Vedenie školy:
riaditeľ: Mgr. Martin Šmilňák
zástupca riaditeľa: PhDr. Vincent Staríček
hudobný odbor: Mgr. Mária Jevčáková
výtvarný odbor: PhDr. Vincent Staríček
tanečný odbor: Mgr. Katarína Boruvová
literárno-dramatický odbor: Mgr. Vladimír Špurek
administratívna pracovníčka: Mgr. Emília Kendrová
 
Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca Bardejov
 
Poslaním je vzdelávať mladých, nádejných umelcov v spojitosti s hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým umením a duchovným slovom.
 
Škola začala svoju činnosť 2. 9. 2006 na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradila sa do siete cirkevných základných umeleckých škôl Košickej arcidiecézy ako samostatná vzdelávacia inštitúcia. Jej prvým riaditeľom sa stal PhDr. Vincent Staríček. Od školského roku 2013/2014, v dôsledku organizačných zmien spolu so Základnou školou sv. Egídia a Gymnáziom sv. Jána Bosca, je súčasťou Cirkevnej spojenej školy v Bardejove.
 
Na škole sa vyučuje pod vedením kompetentných pedagógov v štyroch umeleckých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.
 
Hudobný odbor ponúka vzdelávanie v hre na hudobných nástrojoch: klavír, husle, zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, akordeón, keyboard, gitara, bicie, sólový a zborový spev.
 
Výtvarný odbor sa realizuje vo výtvarných disciplínach: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálmi, fotografia, počítačová grafika.
 
Tanečný odbor rozvíja svoje pôsobenie v oblasti klasického, ľudového a moderného tanca.
 
Literárno-dramatický odbor sprostredkúva prvý kontakt so svetom divadla, filmu, rozhlasovej práce prostredníctvom predmetov dramatika a slovesnosť a zároveň je účinným prostriedkom pomoci žiakom s problémami komunikácie a výslovnosti.
 
Štúdium na škole vedie k orientácii v hodnotách umeleckého sveta. Úsilie pedagógov o citlivé kultivovanie osobnosti a prejav v kresťanskom duchu sa premieta v každom type školských umeleckých prezentácií – koncerty, liturgické slávenia, výstavy, divadelné, tanečné predstavenia. Škola sa pravidelne podieľa na organizovaní Detského kresťanského divadelného festivalu „Rybka“. Talentovaní žiaci sa úspešne zúčastňujú súťaží, prehliadok, festivalov a výstav v rámci regiónu, v národnom i medzinárodnom meradle. Viacerí z absolventov sa rozhodli pokračovať v štúdiu na školách s umeleckým, umelecko-pedagogickým zameraním, resp. na školách, na ktorých môžu nadobudnuté poznatky ďalej rozvíjať a zúročiť. Nárast záujemcov o štúdium na škole zdôvodňuje opodstatnenosť jej pôsobenia a poslania.
IČO31942733

Otváracie hodiny Cirkevná spojená škola v Bardejove

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa