Základná škola s MŠ Pod Vinbargom

27137
Kontaktné údaje Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
 • Bardejov
 • Pod Vinbargom 1
 • 085 01
Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko. 
 
 
Prešli sme rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na ochranu zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.
 
Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy.
 
 
V budovách školy sa nachádza aj Súkromná základná umelecká škola.
Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.
 
V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Škola disponuje 3 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov, kde v učebni angličtiny majú žiaci k dispozícii 15 notebookov. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého. Pre ostatné predmety je k dispozícii učebňa s interaktívnou tabuľou E-Beam.
 
Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami. Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou. Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.
 
Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.
  
ŠPORTOVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY
 
Od školského roka 2008/2009 bolo zriadene na našej škole stredisko záujmovej činnosti so zameraním na ľadový hokej, kde po transformácii v školskom roku 2011/2012 sa zriadili po dohode so Slovenským zväzom ľadového hokeja, vedením klubu HC 46 Bardejov, mesta a vedením našej školy športové hokejové triedy. Garantom celého projektu športových tried je Mgr., Bc. Tomáš Ivan s licenciou A, ktorý spolu s trénerom Patrikom Sokolim s licenciou B zabezpečuje aj ich činnosť. V sezóne 2016/2017 po zastavení činnosti HC 46 Bardejov vznikol nový mládežnícky klub Mládež HC 46 Bardejov ako nástupca klubu HC 46 Bardejov bez kategórie senior. V tejto sezóne začala spolupráca s HK Bardejov ako zástupca seniorského hokeja u nás, za ktorý nastupujú v súťaži pravidelne aj naši bývalí žiaci. V spolupráci s licencovanými trénermi Mládež HC 46 Bardejov, vytvárali a vytvárajú vynikajúce podmienky na výkonnostný rast našich žiakov, hráčov. Žiaci majú tréningy doobeda, v rámci vyučovania ako ŠPP - športová príprava.
 
Žiaci absolvujú 4 tréningové jednotky na ľade a tréningy na suchu ako všeobecnú prípravu, gymnastika, atletika, posilňovanie, loptové hry...Tréningový proces prebieha v prísnom súlade s pokynmi metodického oddelenia SZĽH. Sezóna začína 1.5. daného roka do 30.4. nasledujúceho roka. Po ukončení tréningového procesu na ľade pokračuje príprava na suchu, ako letná príprava, tieto tréningy taktiež sa realizujú v rámci vyučovania.
 
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove ponúka:
 
Šport
 • korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka
 • ľadový hokej pre 2. stupeň futbalové ihrisko
 • bežecká dráha
 • asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú 
 • projekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”
 • Šport pre všetkých projekt Športové triedy – podpora vzniku športových tried motivujeme deti k pohybu a zdravej výžive.
Kreativitu
 •  rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníka 
 •  podpora kreatívneho myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódami
 •  medzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
 Odbornosť
 • vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníka 
 • projekt Inovatívne pod Vinbargom – práca s IKT 
 • multimediálna výučba s interaktívnymi tabuľami vo všetkých predmetoch a učebniach 
 • internetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha 
 • škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ
 Láskavosť
 • žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachom
 • bojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školy
 • individuálny prístup ku každému žiakovi 
 • projekt Škola priateľská k deťom
 • projekt EÚ – Ľudské práva.
Aktivitu
 • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností
 • projekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zóna
 • Centrum voľného času so zameraním na džudo
 • modelárstvo
 • škola v prírode
 • školská knižnica
 • projekt Môj svet v školskej knižnici ŠKD so spoločenskými hrami, didaktickou technikou, detskou literatúrou a počítačmi
IČO37874039

Otváracie hodiny Základná škola s MŠ Pod Vinbargom

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa