Budova na Hurbanovej nebude, vyššie parkovné či rekonštrukcia materskej školy

13x
21. November 2015

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva

zastupitelstvo ahojbardejov.sk (1).JPG

Rozhodovali

 

Poslanci sa vo štvrtok 19.11. zišli na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Po schválení programu prešli k návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta. V tomto bode poslanci schválili prenájom krytej plavárne spoločnosti Bardterm s.r.o., kde táto spoločnosť chce realizovať investičný zámer o modernizáciu krytej plavárne na Wolkerovej ulici, rozšíriť poskytované služby a znížiť prevádzkové náklady.  Prenájom je na dobu 10 rokov. Terajším vlastníkom je BAPOS s.r.o.

V ďalšom bode sa poslanci venovali návrhu nakladania s majetkom mesta. Schvaľoval sa predaj nehnuteľností  v Bardejovských Kúpeľoch, prenájom nehnuteľností na ulici Kpt. Nálepku i odkúpenie domu na Šiancovej ulici v súvislosti s realizáciou obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta.  Prerokovaná bola aj úprava nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele. v ďalších bodoch tohto programu ešte poslanci neschválili niekoľko odkúpení.

Ďalšia zmena rozpočtu

Šiestym bodom programu bol návrh na štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácii na rok 2015.  V dôvodovej správe bolo uvedené: „Návrh obsahuje zaradenie prác naviac pri rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny. Tieto práce boli odsúhlasené stavebným dozorom a prerokované na poslednom zasadnutí finančnej komisie. Finančne ich navrhujeme zabezpečiť z dvoch zdrojov: z kapitálových príjmov a zvýšeného výnosu dane z príjmov fyzických osôb.“

V ďalšom bode sa poslanci zaoberali zmenou rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 obchodnej spoločnosti Bardterm s.r.o.

Iný termín zápisu i obnova materskej školy

Ôsmim bodom programu zasadnutia bol návrh zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  Doteraz bolo dieťa zapísané v čase od 15. januára do 15. februára, po novom to bude počas celého apríla. Návrh takisto prešiel.

Poslanci rozhodovali aj o materskej škole na Nábrežnej ulici.  Predložený bol návrh na schválenie a financovanie projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity“ na rok 2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) v rámci vyčlenených prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyhlásilo Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Na základe tejto výzvy oddelenie školstva a TK MsÚ v Bardejove pripravilo a predložilo ministerstvu projekt na rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov poškodených eróziou podložia. Vplyvom tejto erózie došlo k sadaniu podlahy a praskaniu muriva. Poslanci odsúhlasili s 5% kofinancovanám projektu, čo znamená sumu 1500 eur.

Viac za parkovanie

Ďalším bodom programu bol návrh zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov. Zmenou prešla parkovacia karta, ktorá doteraz stála 400 eur na rok, po novom je rozdelené platenie podľa času – v parkovacom obvode I – v pondelok až piatok od 6:00 do 18:00 hod. je to 500 eur, bez časového obmedzenia 1000 eur, v parkovacom obvode II – pondelok až piatok od 6:00 do 18:00 hod. ide o sumu 400 eur, bez časového obmedzenia na sumu 800 eur na rok. Poslanci návrh schválili. K návrhu vystúpil poslanec Bochňa, že zvýšenie je citeľné a že cesta zvyšovania poplatkov nie je šťastná.  Do rozpravy sa nezapojil nikto viac.

hlasovanie.JPG

Hlasovali za budovu na Hurbanovej. Za boli siedmi

 

Na Hurbanovej nová budova nebude

Zaujímavé bolo sledovať rozhodovanie o územnom pláne mesta Bardejov. Poslanci dostali materiál, ktorému viacerí nerozumeli a poriadne ani nevedeli, o čom idú hlasovať. Živú diskusiu vyvolal materiál o pozemku na Hurbanovej ulici, o ktorej sme vás už na našom webe informovali.

Predmetom návrhu zmeny a doplnku č. 30/2015 je zmena funkčného využitia územia plôch v troch lokalitách, a to 30a-Hurbanova ulica, zmena dopravného vybavenia na polyfunkčnú zástavbu, 30b-extravilán od sídliska Obrancov mieru, zmena TTP na záhradkársku osadu a 30c-sídlisko Družba, zmena občianskej vybavenosti, zariadení predškolskej výchovy na zmiešané mestské územie (s polyfunkčnou zástavbou).

Poslanci sa najprv museli dohodnúť, že budú o každom návrhu rozhodovať samostatne, aj keď predkladateľ bol za to, aby sa hlasovalo spolu. K bodu 30b a 30c poslanci výhrady nemali, avšak k 30a už áno. Nakoľko bývalé zastupiteľstvo vymenilo pozemok na Hurbanovej ulici za pozemok pri Bardejovskej Novej Vsi, nový vlastník pozemku na Hurbanovej ulici (pri polícii) sa zaviazal, že tam ostane parkovisko. Tento návrh zmeny predkladal ďalšiu zmenu, a to, aby na danom pozemku mohla vyrásť polyfunkčná budova. Po horlivej diskusii poslanci návrh nepodporili, za bolo sedem poslancov, proti boli ôsmi a siedmi sa zdržali. O tejto téme, ku ktorej vystúpil aj občan mesta, prinesieme ďalší rozsiahlejší článok.

Viac k téme:

http://ahoj.tv/clanok/nesuhlas_bardejovcanov_s_planovanou_vystavbou.html 

 

15. rokov v UNESCO

Ďalší bod programu bol návrh na schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 – 2024. V závere programu si poslanci pripomenuli 15. výročie zapísania do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (aj k tejto téme sa na našom webe vrátime) a slovo dostal aj čestný občan mesta Giora Solar (viac informácii k prednesu G. Solara vám prinesieme v samostatnom článku).

(13:55, r)

824
Diskusia
Pridať komentár