Máte doma budúceho prváka? Mesto Bardejov zverejnilo inštruktáž k zápisu

1672x
10. Marec 2022
Čo všetko je potrebné?
Prihlášku môžete podať aj elektronicky (Foto: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom) 
 
Samospráva Bardejova informuje rodičov, ktorých deti nastúpia do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023.
 
Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v čase od 1.apríla 2022 do 30. apríla 2022.
 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:
 • ZŠ, Komenského 23, Bardejov,
 • ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,
 • ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov,
 • ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,
 • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,
 • ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.
Prihlášku môžete podať: 
 • elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
 • osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v škole,
 • poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.
Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť
 
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.
 
K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2022/2023 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.
(10:25, mesto Bardejov)  
 
Diskusia
Pridať komentár