Obec Zborov vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto

970x
05. Marec 2021
Voľné pracovné miesto v obci Zborov 
 
Obec Zborov vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - JUNIOR.
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
- vysokoškolské I. alebo II. stupňa;
- prax v odbore minimálne 2 roky;
- počítačové znalosti na úrovni pokročilý (Microsoft Office - Word, Excel, Powerpoint);
- skúsenosti s administratívou v rámci kancelárie a projektu;
- skúsenosti s prípravou informácií – analýza a syntéza – napr. do monitorovacích správ či žiadostí o platbu;
- skúsenosti s prípravou či aktualizáciou časových plánov a rozpočtov;
- orientácia v problematike Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
- znalosti zákonov:
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 
Osobitné predpoklady a iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
- bezúhonnosť;
- zodpovedný prístup k práci;
- dôslednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť;
- znalosť cudzieho jazyka vítaná.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný životopis;
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé;
- referencie a zoznam projektov, na ktorých uchádzač participoval, sú výhodou.
 
Rozsah pracovného pomeru:
- plný úväzok.
 
Predpokladaný nástup:
- 01.04.2021 alebo po dohode.
 
Platové podmienky:
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
Rámcová náplne práce:
- pripravuje podklady, napomáha pri implementácii investičných a neinvestičných projektov samosprávy (t. j. zodpovednosť za konkrétne aktivity riadenia projektu, stanovenie cieľov, spracovanie a dodržiavanie harmonogramu prác, rozpočtu, hodnotenie a predchádzanie rizikám);
- spolupracuje s členmi projektového tímu, projektovými partnermi, odbornými útvarmi samosprávy, dotknutými poskytovateľmi / dodávateľmi / zhotoviteľmi atď.;
- prezentuje výsledky projektu, komunikuje a zapája relevantné cieľové skupiny;
- zúčastňuje sa na stretnutiach projektových tímov a aktívne zastupuje samosprávu;
- pripravuje podklady pre projektové žiadosti / ŽoNFP a spoluvytvára projekt po obsahovej a finančnej stránke;
- spracováva prílohy a podporné dokumenty; - aktívne vyhľadáva a posudzuje externé zdroje financovania a možnosti zapájania sa samosprávy do projektov (napr. fondy EÚ/ EŠIF, Nórske fondy, INTERREG, PSK, iné grantové/ dotačné schémy);
- pripravuje monitorovacie, záverečné, udržiavacie správy a podklady podľa požiadaviek poskytovateľa NFP/ grantu;
- podieľa sa na vypracovaní analýz a sledovaní ukazovateľov.
 
Informácie pre uchádzača: 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie – projektový manažér (junior)“ je potrebné doručiť osobne alebo poštou v termíne najneskôr do 16.03.2021 na adresu:
 
Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov.
 
E-mail: prednosta@zborov.sk, tel.: 054/479 83 06.
 
Vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a iné kritériá budú pozvaní na výberové konanie telefonicky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.03.2021 od 10.00.
 
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Zborov.
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
(18:22, Mgr. Ján Šurkala, PhD. starosta obce)
Diskusia
Pridať komentár