Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Vyhraj pobyt pre dvoch v luxusnom hoteli Alexander v Bardejovských Kúpeľoch”


(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: AHOJ MEDIA s.r.o.

Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov

IČO: 53092503

DIČ: 2121260768

Zapísaný v registri: OROS Prešov, vl.č.40352/P

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 17.12.2022 od 19.00 hod. do 20.12.2022 do 20.00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré najneskôr v prvý deň súťaže dosiahli vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a akcionári organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti AHOJ MEDIA s.r.o. a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojkosice) napísal do komentára pod súťažný príspevok, komu by daroval tento pobyt.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je Pobyt pre dvoch v luxusnom hoteli Alexander v Bardejovských Kúpeľoch.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže v termíne ukončenia súťaže vyžrebuje v termíne vyhlásenia výsledkov jedného výhercu. Meno výhercu bude uverejnené na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojkosice) v komentári súťažného príspevku.

Výherca bude tiež kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže ho bude kontaktovať prostredníctvom účtu, cez ktorý sa do súťaže zapojil.

V Bardejove dňa 17.12.2022 
 
---------------------------------------------------
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Vyhraj striebornú celebritku od Lion hodinky a šperky”


(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: AHOJ MEDIA s.r.o.

Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov

IČO: 53092503

DIČ: 2121260768

Zapísaný v registri: OROS Prešov, vl.č.40352/P

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.12.2022 od 16.50 hod. do 22.12.2022 do 20.00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré najneskôr v prvý deň súťaže dosiahli vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a akcionári organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti AHOJ MEDIA s.r.o. a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/ahojbardejov napísal do komentára pod súťažný príspevok, komu by daroval túto striebornú celebritku a aby sledoval stránku https://www.facebook.com/SperkyLion.

5. Výhra

Výhrou je strieborná celebritka.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže v termíne ukončenia súťaže vyžrebuje v termíne vyhlásenia výsledkov jedného výhercu. Meno výhercu bude uverejnené na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojbardejov) v komentári súťažného príspevku.

Výherca bude tiež kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže ho bude kontaktovať prostredníctvom účtu, cez ktorý sa do súťaže zapojil.

V Bardejove dňa 20.12.2022
 
--------------------------------------------------

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Vyhraj hodinovú celotelovú masáž v Oáze zdravia a relaxu”


(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: AHOJ MEDIA s.r.o.

Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov

IČO: 53092503

DIČ: 2121260768

Zapísaný v registri: OROS Prešov, vl.č.40352/P

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 19.12.2022 od 19.50 hod. do 21.12.2022 do 20.00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré najneskôr v prvý deň súťaže dosiahli vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a akcionári organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti AHOJ MEDIA s.r.o. a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojbardejov) napísal do komentára pod súťažný príspevok, komu by daroval túto masáž.

5. Výhra

Traja výhercovia získajú jeden poukaz. Ten je možné využiť do 31.3.2023.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže v termíne ukončenia súťaže vyžrebuje v termíne vyhlásenia výsledkov jedného výhercu. Meno výhercu bude uverejnené na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojbardejov) v komentári súťažného príspevku.

Výherca bude tiež kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže ho bude kontaktovať prostredníctvom účtu, cez ktorý sa do súťaže zapojil.

V Bardejove dňa 19.12.2022