Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Balíček zdravia v hodnote 100 eur”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: AHOJ MEDIA s.r.o.

Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov

IČO: 53092503

DIČ: 2121260768

Zapísaný v registri: OROS Prešov, vl.č.40352/P

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 13.3.2022 od 17.20 hod. do 16.3.2022 do 20.00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré najneskôr v prvý deň súťaže dosiahli vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a akcionári organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti AHOJ MEDIA s.r.o. a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojkosice) napísal do komentára pod súťažný príspevok, komu by daroval balíček zdravia (môže napísať/označiť aj sám seba).

5. Výhra

Výhrou v súťaži je balíček zdravia v hodnote 100 eur (maloobchodná cena platná k 13.3.2022)

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže v termíne ukončenia súťaže vyberie zo všetkých odpovedí v termíne vyhlásenia výsledkov jedného výhercu. Meno výhercu bude uverejnené na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/ahojkosice) v komentári súťažného príspevku.

Výherca bude tiež kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže ho bude kontaktovať prostredníctvom účtu, cez ktorý sa do súťaže zapojil.

Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. V takom prípade organizátor žrebovanie zopakuje a následne bude kontaktovať nového výhercu.

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora do 15 dní od zrealizovania dohody medzi Výhercom a Organizátorom.

7. Ochrana osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bardejove, dňa 13.3.2022